Medlemsliste » Vedtægter
LOVE FOR MIDTFYNSKE SKYTTE-, GYMNASTIK- OG  IDRÆTSFORENINGER (MSGI)
  1. HOVEDKREDS
 
§ 1. MSGI er et samarbejdsorgan for MIDTFYNSKE SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENINGER. Foreningens hjemkommune er Faaborg-Midtfyn.
Foreningens formål er ved skydning, gymnastik, idræt og andet kulturelt virke at styrke det frivillige foreningsarbejde for at fremme den folkelige oplysning.
Som medlem kan optages foreninger, der vedkender sig MSGIs formål. Bestyrelsen godkender optagelsen.
Medlemsforeningerne betaler kontingent, der fastlægges gennem det årlige kontingent.
Bestyrelsen kan udelukke en medlemsforening, når den finder grund til det.
Den udelukkede forening kan anke udelukkelsen til afgørelse på førstkommende årsmøde. Anke har opsættende virkning.
 
§ 2. Foreningens virke.
Foreningens primære opgave er at videreføre arbejdet fra den oprindelige 1. Hovedkreds under Svendborg Amts SG&I, herunder vedligeholdelse af festpladsen ”Bøgegrotten” for her at afvikle den årlige Lombjergefest, ligeledes gymnasternes forårsopvisning og andet gymnastikarbejde som f.eks. kursus og fællestræninger m.m.
Endvidere drive, vedligeholde og udbygge ”Skydebanen Lombjerge” som klubhus for foreningen og som træningssted for midtfynske skytter og til afvikling kapskydninger, kursus m.m.
Det er desuden foreningens opgave at tage initiativ til gavn for og fornyelse af det midtfynske idrætsliv.
Foreningen kan støtte uddannelsen af idrætsledere og især uddannelsen af foreningsledere til styrkelse af bestyrelsesarbejdet i i de tilsluttede foreninger.
Ligeledes kan foreningens bestyrelse støtte og evt. selv tage initiativ til nye idrætslige og andre kulturelle tiltag.
 
§ 3. Foreningens bestyrelse består af formand, næstformand og udvalg for skydning og gymnastik, hver bestående af 5 medlemmer.
Udvalgene vælger selv formand. MSGI tegnes af formand, næstformand og udvalgsformænd.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over trufne beslutninger.
Ved stemmelighed er formandens, i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af specifikke opgaver.
 
§ 4. Bestyrelsen vælger kasserer og sekretær. Regnskabet følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af 2 på årsmødet valgte, kritiske revisorer.
 
§ 5. Foreningens årsmøde er højeste myndighed og afholdes inden 15. februar.
Indvarsling til årsmødet sker skriftligt til foreningerne med 4 ugers varsel.
 
§ 6. Årsmødet afholdes med følgende dagsorden:
 
 
1. afsnit:
 
Fællesmøde:
1. Valg af dirigent.
2. Beretninger:
                      a. Udvalgsformændene aflægger beretning.
                      b. Kassereren forelægger regnskabet.
                      c. Formanden aflægger beretning.
                      d. Budget og arbejdsplan for det kommende år fremlægges.
3. Indkomne forslag.
2. afsnit:
 
4. Gruppemøder:
                      a. Gruppedrøftelser af beretning og regnskab.
                          Indstilling af beretning og regnskab til godkendelse.
                      b. Drøftelse af budget og arbejdsplan.
                      c. Drøftelse af indkomne forslag.
                      d. Drøftelse af forslag til formand/næstformand og udvalgsmedlemmer.
 
3. afsnit:
 
Fællesmøde:
5. Indstilling af beretning, regnskab og budget til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg:
                      a. Formand eller næstformand
                      b. Skydeudvalg
                      c. Gymnastikudvalg
                      d. 1 revisor og 1 suppleant
8. Eventuelt.
 
Bemærkninger:
 
a. Alle afgørelser på årsmødet sker ved simpelt flertal.
    Ved stemmelighed fortages ny afstemning.
    Dog kræves til ændring af disse love eller udelukkelse af medlemsforening 2/3 af afgivne,   
    gyldige stemmer for forslaget.
b. Hvis nogen begærer dette, skal skriftlig afstemning foretages.
c. Næstformanden kan være medlem af et af udvalgene.
d. Der vælges 2 suppleanter til hvert udvalg.
f. Valg af formand/næstformand, udvalg og suppleanter sker efter pointmetoden. Alle, der bliver      
    foreslået, skal skrives på stemmesedlen. Er der f.eks. foreslået 5, får den, der står øverst på
    stemmesedlen 5 point, nr. 2 får 4 point, nr. 3 får 3 point o.s.v.
    Den der herefter har flest point er først valgt.
g. Genvalg kan finde sted, men kun ved afstemning som beskrevet.
h. Alle valg gælder for 2 år. Suppleanter dog 1 år.
    I lige år vælges formand og 2 medlemmer af hvert udvalg. I ulige år næstformand og 3
   medlemmer af hvert udvalg.
i. Hver tilsluttet forening har ved årsmødet følgende antal stemmer:
   1 for foreningen, foreninger med over 500 aktivitetsmedlemmer 2, samt 1 stemme for hver
    aktivitet SKYDNING, GYMNASTIK, IDRÆT i foreningen. Hver forening kan således max. 
    opnå 5 stemmer.
    Kun fremmødte har stemmeret.
j.  Forslag, foreningen vedrørende, der ønskes behandlet ved årsmødet, skal indsendes til formanden
    senest 14 dage før årsmødets afholdelse.
    
§ 7. Foreningen skal holde særlige møder, herunder ekstraordinære årsmøder, når bestyrelsen flertal eller 1/3 af foreningerne ønsker det.
Indvarsling m. angivelse af emne som ved ordinært årsmøde.
 
§ 8. Foreningens bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene MSGI hæfter med dens respektive formue.
 
§ 9. Udmelder en forening sig af MSGI har denne ikke krav på andele af aktiverne. Det samme gælder foreninger, der udelukkes jævnfør § 1.
 
§ 10. MSGI kan kun opløses når 2/3 af fremmødte stemmeberettigede på to på hinanden følgende årsmøder, med 5 ugers interval, stemmer herfor.
Det opløsende årsmøde nedsætter et udvalg til opgørelse af aktiver og passiver. Eventuelle overskydende aktiver fordeles til medlemsforeningerne ud fra principper vedtaget af det opløsende årsmøde.
Dog skal det afklares om eventuelle lokale skytteforeninger kan videreføre skydebaneanlægget.
Denne afklaring skal ske i samarbejde med DDS Fyn.
 
Vedtaget på årsmødet i Kværndrup d. 23. januar 1969
 
Enkelte ændringer ved årsmøderne i 1970 og 1973
 
Revideret på årsmødet i Lombjerge d. 29. januar 1993
 
Ændret på årsmødet i Lombjerge d. 29. januar 1998
 
Ændret på årsmødet i Lombjerge d.31. januar 2012
 
 
 
          _____________________                                         ______________________
                   Dirigent                                                                           Formand

1 Hovedkreds | Lise Lotte Liengaard | Sønderhave 3 | 5772 Kværndrup | Tlf.: 28902583 |llliengaard@gmail.com CVR-nr 17027212