Årsmøde 2020 » Beretning fra formanden 2019
I min beretning sidste år fortalte jeg, at vi havde fået støttekroner fra fmk-moderniseringspuljen og, at vi var i gang med at søge flere fonde. Efter flere års arbejde på at få en byggetilladelse og stadig ikke havde den i hus første del af 2018, besluttede vi at gå i gang med renovering af skydehuset ude og inde for at få taget hul på støttekronerne sideløbende med, at vi fortsatte bestræbelserne på at indhente byggetilladelse til opførelse af pistolhuset lige syd for skydehuset. Vi indhentede tilbud på nyt tag og besluttede, hvem der skulle udføre arbejdet.
Den første weekend i september tog frivillige taget af skydehuset, hvorefter håndværkerne kunne begynde deres arbejde med ekstra isolering og taglægning. Herefter fik vi tilbud på nye facader mod vest og nord. Her er isoleret ekstra og isat vinduer og døre med tre lag glas, hvilket både har forbedret indeklimaet, reduceret støjen fra motorvejen betragteligt og forhåbentlig kan forbedringerne hurtigt ses på elregningen. På de to facader er der nu monteret vedligeholdelsesfrie materialer.


I 2018 fik vi desuden byggetilladelse.


Sideløbende med håndværkernes arbejde på facaderne startede vi den indvendige renovering i november. Denne er nu næsten afsluttet. Efter frivilligt arbejde alle lørdage i januar mangler der ganske få og små ting. Der er malet overalt hernede. Trappen har været taget ned og er høvlet, slebet, lakeret og fremstår som ny. Tak til Frans Jeppesen for din hjælp med trappen. Der er lagt nyt gulv i stuen og udført el-arbejde ude og inde. Stole er repareret og ombetrukket, og vi venter på nye bordplader til de eksisterende borde. Som en lille ekstra bonus har vi nu fået et lille ”bibliotek”, hvor bl.a. udklipsbøger med glimt af foreningens historie kan læses.
Vi har vovet atter at sætte pokaler frem i skabet, der blev foræret foreningen af en anonym giver i 1958. Eller dvs. pengene blev foræret, og man besluttede at bede Fløjteemil fra Ryslinge lave et pokalskab.
På standpladserne er vi også i gang med nogle forbedringer. Vi vil gerne have ny gulvbelægning og undersøger tilbud. Dette udføres, når der er økonomi til det.
Alt hvad der er udført af arbejde indtil nu er gjort for støttekroner fra flere forskellige fonde.
I min beretning sidste år nævnte jeg, at vi var blevet støttet af fmk-moderniseringspuljen samt Den faberske Fond. Siden er der kommet penge fra Fionia, Marius P, Andelskassen Fyn. Fra Andelskassen Fyn fik vi ”Sammen kan vi mere” prisen, idet Claus Christiansen var indstillet for sit kæmpe arbejde med udformning af tegninger samt kontakt til fmk.
Pengene fra Marius P fonden ligger stadig ubrugte.
 
Sidst i oktober 2018 indgik vi en aftale med en professionel fundraiser/Aktiv Fundraising. Det forekom vanskeligt og med meget stort tidsforbrug selv at komme videre og skaffe tilstrækkelig med midler. Efter aftalens indgåelse er det gået stærkt på denne front for at gøre klar til at sende ansøgninger.
Vi udvider med ideer/supplement til projektet for at tiltrække flere fondes opmærksomhed. Dette kommer jeg ind på senere.
Sideløbende med de allerede nævnte arbejdsområder ude og inde har vi med kontakt til byggerier i området reddet os jord til støjvolde. Jorden er leveret og har ikke kostet os noget. Bl.a. til Niels Erik fordi du fik dette organiseret. Vi er med det donerede jord nu fri for at grave os ned i terrænet, når der skal etableres pistolbaner. Frivillige har været på arbejde ved den tilkørte jord for at finde frem til diverse rør og ledninger. Dette kan Jørgen L fortælle mere om, hvis der er spørgsmål. Snarest muligt går arbejdet med voldene i gang. Claus kan orientere nærmere detaljerne på pistolhus og støjvolde.
 Der pågår arbejde på 200meteren med endeblender. Dette arbejde afsluttes her i vinter/forår før skydesæsonen.
 
Vi har et fremragende samarbejde med FMK-parkafdelingen. Vi har holdt møde i Bøgegrotten om dens vedligehold, brugen af den, nye aktiviteter samt evt. nye faciliteter. Der er fældet/beskåret en del i de gamle bøgetræer. Der er foretaget undersøgelse af de gamle bøge – hvilke der var sunde og hvilke, der skulle skæres i eller måske helt fældes for at give plads til nye. Som repræsentanten fra FMK sagde: ..”Hvis der fortsat skal være en Bøgegrotte, må vi gøre de nødvendige tiltag…”
Vi er opfordret til at indsende en lille beskrivelse af vores ideer om et madpakkehus, gynger mv i Bøgegrotten.
Som ejer af Bøgegrotten ser FMK gerne, at den bruges af flest muligt, da det er et af de grønne områder, de skal vedligeholde. Arbejdet med Bøgegrotten kommer, når vi får luften til det.
 
Vi har – uden om fundraiser, der udelukkende er koblet på selve bygge- og renoveringsprojektet i og ved skydehus og pistolhus – søgt og fået fondspenge dels til nye flagstænger og ikke mindst til endnu en gang nye gulvplader til Bøgegrotten. Disse vil blive produceret hen over vinter/forår. Vi modtager meget gerne hjælpende hænder til dette.
 
Planer for kommende år/2019 og frem:
Vi fortsætter i samarbejde med Aktiv Fundraiser bestræbelserne på at komme i mål med økonomien til det færdige pistolhus. Planen for dette er, at arbejdet pågår frem til februar 2020.
For at styrke projektet i retning af at gøre det attraktivt for flere fonde, udvider vi med støttepunkter og ekstra faciliteter, der har interesse for en større gruppe af brugere og for alle de grupper og enkeltpersoner, der allerede færdes i og omkring Bøgegrotten og vores matrikel.
Der tænkes på, hvorvidt der kan anlægges en lille mountainbiketræningsbane for børn syd for voldene selvfølgelig med skyldig og nødvendig hensyntagen til skytter og alle miljøkrav og politigodkendelser. Der er endnu ikke kontakt til Mountainbikeklubben.
 
Vi har et aftalt møde med Naturstyrelsen, der benytter område og hus til de praktiske og teoretiske prøver til jagttegn. Vi skal sikre, at de fortsat har gode og gerne forbedrede forhold udendørs til deres skydninger og afstandsbedømmelser. Der kan blive tale om at skove/tynde ud i en del af lunden, som ligger op mod 200-meteren. Her kan vi få vejledning gennem Naturstyrelsen.
 
Der tænkes på opstilling af udendørs natur-fitnessredskaber tæt på skydehuset samt et lille overdække, hvor man kan stå i ly.
Vi vil gøre det muligt, at brugere efter aftaler og med en form for nøglekort kan benytte det handikaptoilet, der opføres i tilknytning til pistolhuset.
 
Vi står foran henvendelse til nuværende og potentielle brugere for at høre, hvad de kunne ønske sig, og hvad de evt. har af ideer og ønsker. Det drejer sig om skoler, daginstitutioner, løbere, mountainbikere, vandrere, hundeluftere mv. Det kan handle om alt fra den nævnte adgang til toilet til vandskål til hunden.
 
Vi vil meget gerne bede jer som medlemmer i aften at være dem, der er med til at åbne for denne del. Vi har en lille stak breve, som er henvendt til jer. Henvendelsen kan med få ord tilpasses, når den skal tilgå dagplejere, børnehaver, skoler, hundeluftere etc.
Vi beder jer om i grupperne at drøfte evt. ideer og ønsker og meget gerne at skrive dem ned samt give os en støtteerklæring og allerhelst flere, der kan medsendes fondsansøgninger. Støtteerklæringer fra flere forskellige enkeltpersoner vejer tungere end én samlet ligesom erklæring fra hele foreninger eller gymnastikhold vil være godt. Disse erklæringer kan mailes på den mailadr, der står på brevet. Vi håber, I på denne måde vil være med til at støtte vores arbejde her.
 
Vi vil meget gerne passe på de nyrenoverede faciliteter her indendørs. Samtidig har vi et stort ønske om, at huset bliver brugt af flest mulige.
Det er ingen hemmelighed, at nogle fester slider hårdt på inventaret. Vi tager gerne mod ideer til målgrupper for udlejning af de indendørs faciliteter.
Der kan evt. anskaffes nogle materialer til brug for aktiviteter inde og ude ved børnefødselsdage. Er det en idé? Gymnastikhold, bestyrelser, skytter – hvad kan I bruge huset til? Vi vil fortsat leje ud til de ”rolige fester”. For nogle år siden blev det foreslået, at vi kunne huse begravelsesselskaber. Hvad tænker I om det?
 
Der er fortsat nok at kaste sig over. Der er blevet gået til den, og vi gribes af at få mest muligt ordnet til færrest mulige kroner. Opfindsomheden og kreativiteten har haft gode vilkår.

Vi har en liste over frivillige, og den må gerne udvides, så der er flere til at fordele det kommende arbejde mellem. I kan melde jer til lige netop det, I helst vil hjælpe med. I vil så blive kontaktet, når der planlægges og bemandes. Lige for ligger færdiggørelse af 200 meter endeblender og gymnastikgulv. Senere kommer forhåbentlig pistolhuset samt de to sidste facader.
 
Mht byggeri er vores mål, som sidste år, at det hele står klar til Landsstævnet i Svendborg i 2021, hvor vi gerne vil samarbejde med DGI om brug af vores anlæg og faciliteter. Vi har rettet henvendelse til landsstævneledelsen, de har noteret vores interesse. Vi vil senere invitere dem til at se faciliteterne her.


Vores drøm og plan på den lange bane er også stadig at kunne fuldende hele Lombjergebanen med en 15 meter indendørs bane.
 
Vi har rettet henvendelse til ledelsen af Midtfynsfestivalen. Det gjorde vi, da det blev klart, at festivalen skal afvikles på arealerne, hvor den lå i ”gamle dage”. Repræsentanter for festivalen har været og besigtige vore lokaler og område. De frivillige hjælpere vil efter al sandsynlighed blive bespist her af os. Ligeledes er pr-afdelingen særdeles interesseret i vores gode reklamegavl, og der kigges lidt nysgerrigt på gulvet i Bøgegrotten.
 
Vi forsøger fortsat at udvikle forårsopvisningerne og ikke mindst Lombjergefesten i Bøgegrotten.
Nu får vi muligheden for at øge og forny gulvet. Dette vil forbedre mulighederne for de hold, der opviser på gulvet.


FMKs nye biblioteks- og musikskoleleder, Jesper Vognsgaard, har takket ja til at være årets festtaler ved Lombjergefesten. Jesper er musikmenneske, og han vil være med til markere Dannebrogs 800 år. Vi opfordrer jer til at møde med mange faner til Lombjergefesten.
 
 I 2020 vil der landet over blive arrangeret ”alsang”. Der er doneret store beløb til at genopdage dette gamle fænomen, der især var stort i Danmark under krigen, hvor tusindvis samledes og sang i fællesskab. I Sverige er alsang stadig en tradition. I Danmark har arrangementer med fællessang stigende deltagertal.
I 2020 bliver Lombjergefest og alsang forhåbentlig eet stort stævne i Bøgegrotten. Det første idémøde er afholdt, og der vil komme yderligere informationer sidst i 2019. Dette tiltag sker også i samarbejde med bl.a. Jesper Vognsgaard.

Selv om det har lidt længere udsigter med at gøre Bøgegrotten endnu mere attraktiv med madpakkehus osv. må I meget gerne komme med ideer.
Jeg nævnte sidste år, at der er tanker om at ændre på tilgangen til træhuset med gulv, så pladerne kan lægges direkte ind med maskine. Dette er vi ikke nået længere med, men det er stadig en plan.
 
Frivillige har indtil nu lagt mange mandetimer i at renovere her i huset. Det kan være svært at ramme et timetal nogenlunde, da der ind imellem også ligger arbejdstimer i forberedelse derhjemme. Jeg kan dog sige, at vi har passeret de 500 timer.
Der ligger stadig mange timers frivilligt arbejde foran os. Og der skal hentes flere penge ud af fonde. Vi tror på, at det lykkes.
 
Jeg opfordrer til en snak i grupperne om de spørgsmål, jeg stillede i min beretning og kom gerne med de ideer I ellers går med.
Der er fortsat brug for både hoveder og hænder til at videreudvikle ideerne og fuldføre arbejdet, hvoraf en del skal være frivilligt.
 
TAK til alle, der har hjulpet og trukket både her og der. Tak for godt samarbejde og gode timer i bestyrelsen


Lise-Lotte Liengaard, formand
1 Hovedkreds | Lise Lotte Liengaard | Sønderhave 3 | 5772 Kværndrup | Tlf.: 28902583 |llliengaard@gmail.com