Årsmøder ny 2023
Årsmøde 2023

Referat fra årsmøde 1. Hovedkreds/Midtfyns SG&I
Mandag d. 20. februar 2023 kl. 19 i skydehuset.

 

 

 

 

 1. Valg af dirigent
  Elin Jeppesen foreslået og valgt.

 2. Beretninger
  Jørgen J aflagde beretning for gymnastik. Beretning vedlagt/vedhæftet.

Hans M R aflagde beretning for skydning. Beretning vedlagt/vedhæftet.
Jørgen J gennemgik i store træk regnskab for 2022 samt budget 2023. Dette er vedhæftet
Lise-Lotte aflagde beretning samt gennemgik planer for kommende år. Vedhæftet.

 1. Indkomne forslag
  Ingen.

 2. Gruppemøder.
  Gymnastik og skydning mødtes hver for sig og udvekslede meninger og ideer samt budget, arbejdsplan, indstilling af beretninger og regnskab. Drøftelse af valg til næstformand og udvalg.
  Gymnastik: Vil besøge medlemsforeningerne for at give bestyrelserne et indblik i, hvem 1. Hovedkreds/Midtfyns SG&I der.
  Skydning: Der vil blive arbejdet med etablering af westernskydning/terrænskydning/tjenestepistol. En arbejdsgruppe kan nedsættes.

Fællesmøde

 1. Indstilling af beretning, regnskab, budget til godkendelse.
  Godkendt.

  Der er opfordring til at se på vedtægterne. Det kan være tid for revidering. Bl.a. nævnes formulering i forhold til suppleanters deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

 2. Indkomne forslag
  Ingen.

 3. Valg:
  Næstformand: Jørgen Lindegaard genvalgt.
  Gymnastikudvalg: Inger Fuglesang Hansen genvalgt.
                                 Hans Madsen, Trunderup, nyvalgt.
                                 Der er en ledig plads i udvalget. Udvalget har årsmødets opbakning til at supplere
                                 sig i årets løb hvis muligt.
  Skydeudvalg: Foreslået: Søren Skovgaard, Claus Christiansen, Martin Ladov.
                               Valgt: Søren Skovgaard og Claus Christiansen.
                     Suppleanter: Martin Ladov samt Per Ohlsen (fra Midtfyns Pistolskytteforening.)
  Revisor: Elin Jeppesen genvalgt.
  Revisorsuppleant: Pia Schmidt genvalgt.

 4. Evt.
  Sødinge Skytteforening inviterer til åbent Hus den 18. marts kl. 13-16 og d. 19. marts kl. 10-13.
  1. Hovedkreds prøver at blive repræsenteret d. 18., da der er forårsopvisning d. 19. marts.
  Lise-Lotte takkede forsamlingen og dirigenten og efterlyste indstillinger til foreningspokalen.


  Ref. Lise-Lotte LiengaardKonstituerende møde: Onsdag d. 15. marts kl. 19 i skydehuset. Dagsorden udsendes.
Dirigent underskrift     dato


 

1.     Hovedkreds/Midtfyns SG&I formandsberetning for 2022

 

 

 

2022 kunne for 1. Hovedkreds vedkommende afvikles ”som i gamle dage”. Uden nogen former for restriktioner.

Vi havde dermed igen årets store forårsopvisning i Idrætscenter Midtfyn i marts samt årets Lombjergefest i Bøgegrotten.

Det var dejligt atter at kunne mødes i hallen om en festlig dag med meget gymnastik.

 

 

Lombjergefesten
blev afholdt som et forsinket 150års jubilæum for 1. Hovedkreds. Dette var oprindelig i 2021.

Vi havde fået økonomisk tilskud fra den faberske Fond, fra Marius Pedersen Fonden, Fra Lunde Brand og fra FMK.
Vi takker for de donationer, som gjorde det muligt for os at gøre noget ekstra ud af jubilæet. Lombjergefesten blev med gratis adgang. Vi kunne sætte flagallé i Ringe by. Der var musik på Torvet og alsang og historiske indslag i Bøgegrotten.
Direktør for den faberske Fond, Bo Andersen, åbnede dagen på Torvet. Borgmester Hans Stavnsager åbnede i Bøgegrotten, mens formand for DGI Fyn Gitte Madsen holdt festtalen i Bøgegrotten.
En særdeles vellykket dag. Vi kunne have drømt om flere deltagere på Torvet og flere faner. Det hænger vi ikke fast i, men takker dem, der mødte.
På ”udmarchen” fra Torvet til Bøgegrotten, blev der gjort stop ved Tingager Plejehjem. Her var fællessang til stor glæde for de deltagende beboere.

I forbindelse med jubilæet blev der desuden udarbejdet et jubilæumsskrift over foreningens seneste 25 år – ca. Tak til Lars Liengaard, Rie Thygesen og andre, der bidrog med hjælp til dette.

 

 

Jagtprøverne
blev atter gennemført i 2022 uden de mange restriktioner. Dog af en eller anden grund med færre deltagere end sædvanligt de seneste mange år. Måske også pga. en virus.
Vi er særdeles glade for Skov- og Naturstyrelsens færden her. Vi har et godt samarbejde, og aktiviteten er en væsentlig indtjening for 1. Hovedkreds.

 

 

Almindeligt vedligehold og byggeri
i og omkring skydehuset står stadig på.

Der er foretaget arbejde omkring skivepladsen i støjvolden ved pistolanlægget.

 

 

Samværsfredage
Vi kan glæde os over, at samværsfredagene, som påbegyndtes i 2021 i hele 2022 har været en succes.

Der afholdtes 10 samværsfredage i 2022 med særdeles kvalificerede fortællere de enkelte dage.

Disse fredage kører stadig efter det oprindelige koncept: en ”dagens fortæller”, fællessang, hyggeligt samvær og en frokost.

 

 

”Er du dus med fuglenes stemmer”

Vi havde en aften med ”Er du dus med fuglenes stemmer”. Ca. 15 mødte op. Vi havde en plan om at følge op med tur i felten. Dette viste sig vanskeligt at samle deltagere til.

Midler fra FMK
Vi blev atter tildelt midler fra FMKs slå i gang pulje, idet vi sidst på året fik tilskud til at starte ”Ture i det fri”.

Skydning

På skydebanerne har der været aktivitet så snart, der har været mulighed for det. Fynske Sortkrudtskytter og nu også Søfælde sortkrudtskytter er i gang hele året lørdag formiddage samt nogle få søndage. Det er glædeligt, at der er så god tilslutning til skydningen disse dage.

 

Fremstød for skydning på 50 meter

I foråret – sommeren 2022 havde vi sammen med Ringe Skytteforening nogle skydeaftener med fokus på at skaffe nye medlemmer. Der var særdeles god tilslutning til disse aftener. Både 1. Hovedkreds og Ringe Skytteforenings opgave er nu at fastholde de nye skytter, tilbyde gode forhold og inddrage dem i aktiviteterne.

 

Udlejning

Vi har fortsat haft udlejninger af skydehuset i 2022. Det er godt og et økonomisk tilskud til driften. Vi vil gerne leje mere ud - til rolige selskaber -, så lad gerne den gode omtale af huset her gå videre.
Vi er særdeles opmærksomme på at koordinere udlejning med de igangværende aktiviteter, da huset jo først og fremmest er medlemmernes – samtidig med, at økonomien skal hænge sammen. Det er oftest sortkrudtskydningerne om lørdagen, der må konfereres med. Tak til jer igen for velvilje og samarbejde også på dette område.

 

Fundraiser og byggeri

Vi har, som fortalt i beretning sidste år, haft et samarbejde med en fundraiser. Dette blev afsluttet, tingene blev dyrere, og vi havde ikke tilstrækkeligt beløb til byggeri.

Vi har nu fornyet samarbejde med en fundraiser, og vi tror på at komme i mål med pistolhuset - på den ene eller anden måde. Claus vil orientere nærmere om byggeriet.

 

Der har været arbejdet i midler til projektor til stuen her. Det er dog ikke let at skaffe midler til via fonde.

 

 

 

 

Planer for kommende år:

Den store ting er at få pistolhus og -bane færdiggjort.
Der arbejdes videre med de midler, vi har til rådighed. Vi har desuden et beløb fra Lokale- og Anlægsfonden. Dette udløses dog først, når byggeriet er færdigt og i brug taget. Derfor har vi endnu ikke taget hul på denne donation. Vi har fået udsættelse med at bruge beløbet, så det er stadig til rådighed for os.


Vi har planer om igen at give 50-meterskydningen noget opmærksomhed, så flere skytter i omegnen opdager muligheden for at gå til skydning.

 

 

Der er ideer fremme mellem skytterne om at nedsætte et ad hoc udvalg, som arbejder for westernskydning. Det tages op på gruppemøde.

 

 

Der er fra flere sider ønsker om flere skydetider – eller skydetider, som ligger anderledes placeret. Dette ansøges der om, når pistolbanen nærmer sig ibrugtagning. Der kan drøftes nærmere på gruppemødet.

 

 

Vi vil fortsat udvikle på de aktiviteter, vi har her i huset. Det gælder dels samværsfredagene dels det nye tiltag med ”Ture i det fri”.

Når samværsfredagene holder sommerpause fra midt i maj, vil der blive tilbudt ture i det fri. Alle er velkommen, selv om turene især er tænkt at tilgodese dem, der ikke selv kan gå i skoven. Altså deltagere med for dårligt bentøj eller på anden måde ikke i stand til selv at gå i skoven. Vi ser som sagt meget gerne en blandet skare, blot bliver turene på præmisser, så alle kan være med.

Der er indkøbt klapstole, tæpper, krus mm, så vi er klar til tur. Frivillige chauffører deltager. Vi håber, at dette tiltag får en god modtagelse. Der udsendes nærmere info på mail til foreningerne.

 

 

På gruppemøderne om lidt vil jeg opfordre til, at tænke i aktiviteter, hvor vi som hovedkreds kan medvirke eller være initiativtagere.

Der er puljer at søge i fmk til eks aktiviteter i sommerferien. Kan der laves noget over et par sommerferiedage for familier/børn med udgangspunkt her i huset og aktiviteterne skydning, gymnastik, friluft eller andet?  Jeg ser flere muligheder – der skal blot være nogle til at tage sig af det! Og deadline for ansøgninger er 1. april.

 

 

Der er et par aftenarrangementer på tegnebrættet. Den første ligger faktisk klar – en John Mogensen aften - med stegt flæsk og persillesovs. Desuden en ABBA-aften. Den kunne være med svensk pølseret. Begge bliver under Karin Vium Jensens ledelse.
Der udsendes nærmere på mail til foreningerne – ligesom det bliver at se på hjemmeside og facebook.

 

 

Har I ideer til et større arrangement – evt. i samarbejde mellem flere, så få det frem på gruppemøderne.
Vi har før haft samarbejde med Ringe Fri- og Efterskole om foredrag.

 

 

Tak til alle foreninger for opbakning gennem medlemskab og samarbejde.

Tak til alle frivillige, der møder, når småt og stort skal gøres i skydehus og på baner.

Tak for godt samarbejde til alle lejere af skydehuset – skytter såvel som private.

 

 

Tak til kasserer og revisorer og til bestyrelsen for energi, humør og samarbejde.

 

 

 1. Hovedkreds er stadig levedygtig, men som alle andre steder skal der lægges kræfter og ideer i for fremtidens livskraft og overlevelse.
  Ca. 2000 ”hoveder” er i skydehuset om året!

 

 

Foråret er over os. En ny sæson er lige om hjørnet. Jeg glæder mig til aktivitet inde og ude og her ved skydehuset.

 

 

 

 

 


Lise-Lotte Liengaard
Formand 1. Hovedkreds

 

Beretning gymnastik
 1. Hovedkreds/Midtfyns SG&I for 2022
 
 
 
 
I året 2022 blev året hvor vi igen kunne afholde gymnastikopvisninger, med masser af publikum – Dejligt.
De sidste 2 år 2020 og 2021 blev gymnastikopvisningerne jo aflyst pga. Covid 19 pandamien.
De fleste hold rundt i foreningerne mødte op igen, mange dog med et mindre antal deltagere.
Opvisningen den 20 marts blev en god oplevelse, med en den traditionelle gode stemning der er når vi holder forårsopvisning.
 
Lombjerge opvisningen den 11. juni blev også en god dag med gymnastik, sang, fællessange, taler og markering af 100 året for genforeningen med Sønderjylland, 75 året for befrielsen – begge med 2 år forsinkelse. Derudover blev Hovedkredsens 150 års jubilæum også markeret med et år forsinkelse. Men alt i alt en god dag, som startede på torvet i Ringe m. tale og fællessang, herefter march til Tingager plejehjem, hvor det også var fællessang m. nogle af beboerne. Herfra gik turen videre til Bøgegrotten, hvor der så var fælles indmarch efterfulgt af gymnastik, sang og taler. 
 
Nu ser vi fremad mod en god forårsopvisning den 19. marts i Idrætscenter Midtfyn. Mange hold er tilmeldt, dog lidt færre lokalforeningshold end der plejer, men mange efterskolehold og foreninger udefra har tilmeldt sig årets opvisning, så det skal nok blive en god dag.
 
Så vil jeg slutte med at takke det øvrige gymnastikudvalg for godt samarbejde i året der er gået. Også tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde, og ikke mindst til vores formand Lise-Lotte, som gør et stort arbejde for Hovedkredsen.
Det er altid en fornøjelse at være sammen med jer alle.

 
 
 
Jørgen Jensen
Formand for gymnastikudvalget
Skydeudvalgets beretning for 2022

15 meterstævne i Espe i 2022 var mærket fra Coronatiden, med ikke så mange børn og voksne, vi regner med i år, at der kommer mange flere, vi har i hvert fald mange præmier

Vi havde en eftermiddag med Prøv at se,udstilling og  demostration af våben eftermiddag, der var så lige Rynkeby Foods have arrangeret  et stort løb for voksne og børn og det foregik i og omkring Fritidscenter Midtfyn, så det kunne vi ikke hamle op med

Vi har startet med pistolhuset, vi har sat grunden af og næsten færdig med kuglefanget, næste arbejdsopgave er rampen til kørestolbrugere til døren i gavlen og til pistolhuset, derefter er det soklen til pistolhuset som står for tur

Med 200 meteren skal vi til at afprøve med videokameraer i stedet for det gamle anlæg, som er lidt ustabilt efterhånden

Western skydning er en nyhed, som kommer på lombjergebanen, der skal laves nogle volde bag ved pistolbanen, det er meningen man skal ramme en jernplade, der vil blive dannet et underudvalg til skydeudvalget, som vil arbejde for Westernskydningen

Jeg vil takke de øvrige medlemmer af skydeudvalget for arbejdet vi har lavet hele det sidste år samt den øvrige bestyrelse for godt samarbejde
Hans Rasmussen
Skydeudvalgsformand
Regnskab 2022 med budget 2023    
             
        Budget 2022 Budget 2023
             
FÆLLES :  Resultat 1.1.-31.12.2022           
Medlemsbidrag          4.000,00     4000   4000
Midtfyns Festival        12.339,35     10000   10000
Rente              122,52          
Indtægter i alt        16.461,87       16.461,87        14.000,00      14.000,00     14.000,00
             
Gaver          2.385,17     2000   2000
Annonce          1.687,90     1500   1500
gebyr bank/giro          2.263,75     2000   2000
Kontorhold                59,90     1000   1000
Møder incl. årsmøde              537,00     2000   2000
Telefon          7.495,80     6000   8000
Forsikringer          7.170,39     8500   10000
Kontingent              150,00     500   500
Pokal              669,50     300   500
150 års jubilæum        53.430,24          
Beklædning            
Hjemmes/it          3.766,25     4500   5000
Renteudgifter bank          1.443,43     1000   0
Udgifter i alt        81.059,33       81.059,33        29.300,00      29.300,00 32500
             
I ALT        -64.597,46         -15.300,00 -18500
             
Skydehus/bane            
Vildtforvaltn.        67.855,00     50000   60000
Lejeindtægter hus          5.800,00     5000   5000
lejeindt. Foreninger        32.100,00     20000   20000
Skytterne         -1.221,69     0   -2500
Samværsdage        29.295,00         20000
Fonde              480,00          
Indtægter      134.308,31     134.308,31   75.000      75.000,00 102500
             
Forsikring        10.114,70     11000   12000
Vedligehold        12.759,55     20000   15000
Alarm          7.776,73     5000   6000
Nyanskaffelser          7.129,75     10000   10000
El- og vand        17.039,98     10000   12000
Omk. Skytterne          9.062,50     2000    
omk. Jagtprøve          2.641,30     5000   5000
Samværsdage        22.848,39     0   15000
             
Udgifter        89.372,90       89.372,90   63.000      63.000,00 75000
          44.935,41     12.000 27500
             
             
             
             
             
Gymnastik            
Forårsopv.        64.750,00     50000   60000
Lombjerge        24.080,00     15000   10000
Aftensfest       7000   7000
Indtægter        88.830,00       88.830,00   72000      72.000,00 77000
             
Forårsopv.        21.324,44     25000   30000
Lombjerge        18.185,75     20000   10000
Adm.omk       1000   1000
Aftensfest       7000   7000
Udgifter        39.510,19       39.510,19   53000      53.000,00 48000
             
Resultat gymnastik      49.319,81       19.000,00 29000
             
Byggeri:            
Indtægter fonde      413.604,00          
udgifter      234.213,01          
Resultat byggeri      179.390,99     179.390,99   0 0 0
             
Resultat i alt  før afskrivninger       209.048,75   0      15.700,00 38000
             
             
             
Afstemning :            
saldo opsp. 1.1.      104.557,89          
saldo 1.1.      274.264,60          
Debitorer/Kreditorer 1.1          2.684,45          
resultat      209.048,75          
Debitorer      -12.300,00          
Kreditorer          5.471,60          
Faber fonden - gave        20.000,00          
             
       603.727,29          
             
             
Ringe den              /            2023          
             
             
____________________________________        
Jane Johansen - Kasserer          
             
Ovenstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med det førte bogholderi
og foreliggende bilag. Likvide beholdninger er kontrolleret og afstemt.    
             
             
             
Ringe den              /           2023          
             
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Årsmøde 2022

Januar 2022

 

 

 

 

Årsmøde 1. Hovedkreds torsdag d 24. februar 2022 kl. 19 i skydehuset

 

I lyset af Ruslands invasion af Ukraine startede vi med at synge ”Kringsatt av fiender”

 

 

Dagsorden:

1. afsnit:

Fællesmøde:

1. Valg af dirigent.
Elin Jeppesen foreslået og valgt

2. Beretninger:

a. Udvalgsformændenes beretning.
Skydeudvalge
t. Ved Hans Mose Rasmussen.
Den meste aktivitet i 2021 aflyst.
Vi afholder vinterskydning dette år – søndag d. 6. marts i Espehallen fra kl. 10.

Gymnastikudvalget:
Ved Jørgen Jensen.
Et træls år. Vi havde drømt om forårsopvisning, men denne blev ikke. Ligeledes med Lombjergefesten, da der ingen aktiviteter havde været i foreningerne – så var der heller ikke hold til opvisning i juni.
Vi ser frem mod forårsopvisning d. 20/3 med lidt færre hold og færre aktive.


Claus Christiansen orienterede om byggeri og renovering.
Renovering af sydgavl igangsættes nu. Derefter støbes grund til pistolhus. Her bliver brug for frivillige hænder.

b. Kassereren forelægger regnskabet.
    Kasserer var forhindret i at møde. Regnskabet gennemset.

                      c. Formanden aflægger beretning.
                         
Beretning vedlagt.

d. Budget og arbejdsplan for det kommende år fremlægges.
    
Budget 2022 er at læse på regnskabet.
   

3. Indkomne forslag.
    Ingen forslag indkommet.

2. afsnit:

4. Gruppemøder:

                      a. Gruppedrøftelser af beretning og regnskab.

                          Indstilling af beretning og regnskab til godkendelse.

                      b. Drøftelse af budget og arbejdsplan.

                      c. Drøftelse af indkomne forslag.
                         
Ingen forslag indkommet.

                      d. Drøftelse af forslag til formand/næstformand og udvalgsmedlemmer.

 

3. afsnit:

Fællesmøde:

5. Indstilling af beretning, regnskab og budget til godkendelse.
    Beretninger godkendt. Regnskab godkendt. Budget godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag.
   Ingen forslag.

7. Valg:

                      a. Formand
                     
    Lise-Lotte Liengaard genvalgt

                      b. Skydeudvalg
                     
     Genvalgt er: Hans Mose Rasmussen, Hans Esmann Jensen, Per Theilgaard.

                      c. Gymnastikudvalg
                         
Genvalgt er: Jesper Damgaard, Jørgen Jensen.

                      d. 1 revisor og 1 suppleant
                          
Genvalg revisor: Torben Vind Rasmussen.
                           Genvalg af revisorsuppleant: Pia Schmidt.

8. Eventuelt.
   
Kan der hentes frivillig hjælp til byggeri af pistolhus fra tekniske skoler? Dette undersøges.
    Lise-Lotte takkede for aftenen og al frivillig indsats for foreningen.

 

Der sluttedes med en aftensang.

 

 

Ref. Lise-Lotte Liengaard

 

 

 

1.    Hovedkreds/Midtfyns SG&I formandsberetning for 2021

 

 

Som alle andre foreninger har vi i 1. Hovedkreds atter haft et anderledes år. Anderledes sammenlignet med ”før coronatid”.

 

Vi havde ingen forårsopvisning og ingen Lombjergefest og måtte for andet år i træk undvære stemningen ved de to festdage.

Vi har aflyst vores fredags danseaftener, som vi forsøgte at starte igen i efteråret, da det atter var muligt at samles. De første to aftener aflystes pga. for få tilmeldte. De sidste to aflyste vi på forhånd.

 

Jagtprøverne var også fortsat berørt af restriktioner. De kom i gang i maj måned, mod normalt til april.
Vi er særdeles glade for Skov- og Naturstyrelsens færden her. Vi har et godt samarbejde, og aktiviteten er en væsentlig indtjening for 1. Hovedkreds.

 

Almindeligt vedligehold i og omkring skydehuset var fortsat i 2021 ind imellem udfordret af coronasituationen, men vi lykkedes med nogle arbejdsdage, hvor der blev repareret og renoveret på 200m, arbejdet med området ved den nye støjvold til pistolbanen, ligesom der er lagt nyt tæppe på standpladserne.

 

Hovedkredsen oplevede også i 2021, at nye tiltag lykkedes.


Bl.a. var foreningen med til at organisere vandreture, idet det i en periode ikke var tilladt for private grupper at stå som arrangører. Der skulle en etableret forening med vedtægter i ryggen.

 

I efteråret lagde vi ud med samværsfredage her i skydehuset. Et koncept med en ”dagens fortæller”, fællessang, hyggeligt samvær og en let frokost. Det er kommet godt i gang på trods af en aflysning den sidste gang i 2021 pga. stigende smitte og anbefalinger om at holde igen med forsamlinger. Del endelig invitationerne til disse dage, når de modtages i jeres foreninger.

Vi har fra FMKs udviklingspulje fået tilskud til et el-klaver og fra Lunde Brand tilskud til sangbøger. Det er vi utrolig taknemmelige for. Det beriger virkelig de fredage.

 

På skydebanerne har der været aktivitet så snart, der har været mulighed for det. Fynske Sortkrudtskytter er i gang hele året lørdag formiddage. Det er glædeligt, at der er så god tilslutning til skydningen disse dage.

 

Vi har trods alt haft nogle udlejninger af skydehuset i 2021. Det er godt og et økonomisk tilskud til driften. Vi vil fortsat gerne leje ud, og vi er kræsne i forhold til, hvem vi udlejer til. Der skal passes godt på vores faciliteter.
Vi er særdeles opmærksomme på, at koordinere udlejning med de igangværende aktiviteter, da huset jo først og fremmest er medlemmernes – samtidig med, at økonomien skal hænge sammen. Det er oftest sortkrudtskydningerne om lørdagen, der må konfereres med. Tak til jer for velvilje og samarbejde også på dette område.

 

Vi har haft samarbejde med en fundraiser for at komme tættere på målet med en økonomi, der kan virkeliggøre et pistolhus. Det ser nu lyst ud. Claus vil orientere nærmere.

 

På trods af eller måske endda pga. coronatid er der udviklet nye ideer om aktiviteter på skydebaneområdet. Disse ideer er i sine forberedende faser. Det snakkes der mere om på gruppemødet om lidt.

 

I 2021 fyldte 1. Hovedkreds 150 år. Dette kunne vi ikke fejre på behørig facon, så det er udsat til i år i forbindelse med Lombjergefesten lørdag d 11. juni, hvor der vil blive start på Torvet med musik og morgensang – i samarbejde med Handelsstandsforeningen. Sæt stort X ved dagen!!

 

En lille tre-mandsgruppe arbejder med et jubilæumsskrift for hovedkredsens – især for de seneste 25 år. Dette skal ligge klar ved Lombjergefesten lørdag d 11. juni.

 

Som nævnt vil vi fejre Hovedkredsens 151 år i år. Desuden vil vi gennemføre dele af det tema, der var bestemt til 2020. Genforening med alsang og fejring af 75 året for Danmarks befrielse efter 2. Verdenskrig.

Vi vil tilberede en sammenkogt ret, en folkefest, der alligevel vil være aktuel og festlig. Sådan en dag kan gennemføres, når foreningerne bakker op. I hører fra os efter forårsopvisningen. Meld gerne ind, hvis I allerede nu har idé om deltagelse.

Så endnu en gang….sæt endelig dagen af til folkefest i Bøgegrotten.

 

 

Planer for kommende år:

 

Vi vil først og fremmest løbe gang i dagligdagen igen. Det har I i lokalforeningerne opdaget, at det kræver tid og kræfter. Dagligdagen indeholder de igangværende aktiviteter og vedligehold.
Vi har planer om at give 50-meterskydningen noget opmærksomhed, så flere skytter i omegnen opdager vores baner.


Der ligger byggeri af pistolhus og venter. Her får vi brug for frivillige hænder.
Vi glæder os til endelig i overskuelig fremtid at kunne invitere til indvielse.

 

Der er øget aktivitet på 200m banen. Før sæsonstart indkaldes til et koordinerende møde, så der bliver god plads og tid til alle i de tider, vi har til rådighed.

 

Vi vil fortsat udvikle på de aktiviteter, vi har her i huset. Det er bl.a. samværsfredagene.
Og mandag d. 25. april søsætter vi ”Er du dus med fuglenes stemmer”. En teoriaften, der efterfølges af en eller et par ture i felten for at lære fuglenes stemmer at kende.
Vi håber på tilslutning også til dette arrangement.

 

Der søges fondspenge til opsætning af en projektor med lærred, så også ”lydsiden” kan komme med ved fortælledage her.

 

Jeg vil opfordre til, at især gymnasterne tænker i aktiviteter, hvor vi som hovedkreds kan medvirke eller tage initiativ. Tag det gerne med i gruppedrøftelsen.

Kunne det være skovtur for dem, der ikke længere selv kan gå i skoven?

Tidligere var en weekend på højskole i høj kurs for voksne. Hvad med et døgn på Korinth Kro/Hostel med vandring i Svanninge Bjerge og Svanninge Bakker, god mad, samvær og overnatning i de nye faciliteter der?

Vandreture.

Sang- og fortælleaftener i skydehuset.

Større arrangementer i samarbejde med eks. Ringe Efterskole. (Foredrag af en ”kanon”, koncerter)
Andet – måske noget mere direkte rettet mod gymnastik eller dans – og skydning selvfølgelig. Her er blot flere tiltag i gang?

 

Tak til jer alle for opbakning og samarbejde.
Tak til alle medlemsforeninger for så trofast at støtte og fast betale kontingent.

Tak til alle frivillige, der møder, når småt og stort skal gøres i skydehus og på baner.

Tak for godt samarbejde til alle lejere.

Tak for energi, humør og samarbejde til bestyrelsen, revisorer og kasserer.

1.     Hovedkreds har et stærkt team.

Lise-Lotte Liengaard
Formand 1. Hovedkreds

Regnskab 2021 med budget 2022    
             
        Budget 2021 Budget 2022
             
FÆLLES :  Resultat 1.1.-31.12.2021           
Medlemsbidrag          4.000,00     4000   4000
Midtfyns Festival                       -            
Rente                       -            
Indtægter i alt          4.000,00          4.000,00          4.000,00         4.000,00       4.000,00
             
Gaver              500,00     2000   2000
Annonce          1.671,65     1500   1500
gebyr bank/giro          1.773,75     200   2000
Kontorhold                44,00     1000   1000
Møder incl. årsmøde          1.541,63     2000   2000
Fællesspisning            
Telefon          7.085,00     6000   6000
Forsikringer          7.283,91     3000   8500
Kontingent              150,00     500   500
Pokal              275,00     300   300
150 års jubilæum            
Beklædning            
Hjemmes/it          3.646,25     4500   4500
Renteudgifter bank          1.119,86         1000
Udgifter i alt        25.091,05       25.091,05        21.000,00      21.000,00 29300
             
I ALT        -21.091,05         -17.000,00 -25300
             
Skydehus/bane            
Vildtforvaltn.        54.173,00     55000   50000
Lejeindtægter hus          8.200,00     5000   5000
lejeindt. Foreninger        15.900,00     20000   20000
Skytterne              420,00     -2000   0
Fonde          8.000,00          
Indtægter        86.693,00       86.693,00   78.000      78.000,00 75000
             
Forsikring          9.416,97     10000   11000
Vedligehold        11.952,78     15000   20000
Alarm          4.119,13     5000   5000
Nyanskaffelser          7.950,00     5000   10000
El- og vand          3.317,78     10000   10000
Omk. Skytterne          1.575,00     0   2000
omk. Jagtprøve       4000   5000
Kørsel          2.400,00     5000   0
Udgifter        40.731,66       40.731,66   54.000      54.000,00 63000
          45.961,34     24.000 12000
             
             
             
             
             
Gymnastik            
Forårsopv.                       -       30000   50000
Lombjerge                       -       10000   15000
Midtfyns Festival        20.988,15     0   10000
Aftensfest                       -       7000   7000
Div Arrangementer          3.615,00          
Indtægter        24.603,15       24.603,15   47000      47.000,00 82000
             
Forårsopv.          2.000,00     20000   25000
Lombjerge              100,00     5000   20000
Midtfyns Festival        10.849,50     0    
Adm.omk       1000   1000
Aftensfest                       -       7000   7000
Div. Arrangementer              528,23          
Udgifter        13.477,73       13.477,73   33000      33.000,00 53000
             
Resultat gymnastik      11.125,42       14.000,00 29000
             
Byggeri:            
Indtægter fonde          7.000,00          
udgifter        34.000,00          
Resultat byggeri      -27.000,00      -27.000,00   0 0 0
             
Resultat i alt  før afskrivninger            8.995,71   0      21.000,00 15700
             
             
             
Afstemning :            
saldo opsp. 1.1.      104.579,89          
saldo 1.1.      258.331,34          
Debitorer/Kreditorer 1.1          9.600,00          
resultat          8.995,71          
Debitorer         -4.888,80          
Kreditorer          2.204,35          
       378.822,49          
             
             
Ringe den              /            2022          
             
             
____________________________________        
Jane Johansen - Kasserer          
             
Ovenstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med det førte bogholderi
og foreliggende bilag. Likvide beholdninger er kontrolleret og afstemt.    
             
             
             
Ringe den              /           2022          
             
             
______________________________   _______________________________
Torben Vind Rasmussen     Elin Jeppesen  
             
             
             
             
             
Årsmøde 2021
Kære medlemsforeninger og -afdelinger i 1. Hovedkreds/Midtfyns SG&I
 
Vedhæftet finder I referat fra årsmødet i skydehuset den 10. juni. Desuden er vedhæftet de aflagte beretninger og orientering om byggeri samt revideret og godkendt regnskab og budget for 2020 og 2021.
Dokumenterne kan også ses på vores hjemmeside www.hovedkreds.dk 
 
På årsmødet blev der talt om og foreslået, at repræsentanter fra bestyrelsen besøger jer i medlemsforeningerne. I hører mere fra os i august. Vi håber, at vi ses.
 
I ønskes en god sommer
mvh
1. Hovedkreds/Midtfyns SG&I
bestyrelsen v. Lise-Lotte Liengaard

 
Formandsberetning skytter
Lige et par ting som er sket i 2020
I marts måned af holdt vi Børne og juniortræf, der var så som noget nyt også voksne imellem til at skyde. Vi var så heldig, at det var før nedlukningen, så vi var mange, som kunne skyde, vi var 25, som var tilfredsstillende.
Så har der været indbudt til skyttedag midt i August, og der kom et mindre antal skytter som fik en oplevelse med bue og pil lige midt i sommervarmen, Vi håber, at det kan gentages i år uden, at der er for mange corona restriktioner. tiden i coronaen, er så gået med vedligehold af baner og skydehus, jeg takker for hjælpen fra skydeudvalget
Formand for skydeudvalget
Hans Mose Rasmussen
Beretning gymnastik
 1. 1 Hovedkreds/Midtfyns SG&I for 2020
 
 
Forårsopvisningen i marts 2020 aflyst.
Årets forårsopvisning var planlagt, programmerne tryk og udleveret til de fleste hold, da Covid-19 pandemien ramte landet omkring 1. marts. Så blot en uge før opvisningen måtte vi trække i nødbremsen og aflyse, hvilket vi selvfølgelige var meget kede af.
Af erfaring ved vi jo at mange hold og gymnaster glæder sig til at komme til Ringe og vise hvad de har lært til vinterens træning. Også de mange trofaste tilskuer måtte vi skuffer.
 
Sommergymnastik
Blev der heller ikke noget af, da det ikke var muligt af samles til træning

Lombjergefest
Her havde vi sat alle sejl, da det jo var 100 året for genforeningen i Sønderjylland og 75 år for afslutning på 2. verdenskrig.
Flere fonde og Faaborg-Midtfyn Kommune havde givet et godt bidrag til dagen. Mange forskellige aktører havde lovet at bidrage m. forskellige indslag til denne dag. Men igen måtte vi aflyse pga. pandemiens forsatte hærgen.
 
Foredrag og Dans
Og pga. af Coved-19 har det ikke været muligt at arrangerer foredrag, dans eller andet i løbet af efteråret.
 
TAK.
TAK til bestyrelsen for godt samarbejde i året der er gået.
 
 
Jørgen Jensen
Formand for gymnastikudvalget
1. Hovedkreds/Midtfyns SG&I formandsberetning for 2020
 
Undervejs i 2020 har bestyrelsen, som alle andre – og også hos jer alle i vores medlemsforeninger – tilpasset os den aktuelle coronasituation.
Vi har på bedst mulig måde tilpasset vores økonomi til den dagligdag, vi som forening pludselig befandt os i.

Vores praktiske hjælpere ved jagtprøverne ønskede med udgangen af 2019 at fratræde jobbet. Lars Liengaard er stadig vores trofaste vicevært med hovedansvar for udlejning af skydehus og –baner.
Jagtprøverne blev gennemført efter diverse restriktioner. Det er Naturstyrelsen, som står for prøverne, mens 1. Hovedkreds bistår med nærmere aftalt hjælp. Hjælpen blev i 2020 udført ved delvis frivillig indsats, så vi på denne måde sparede nogle kroner.
 
Her i 2021 kan 1. Hovedkreds fejre sine 150 år. Det håber og tror vi lader sig gøre en gang i løbet af året. Vi havde allerede i 2020 planer klar til en stor Lombjergefest med Genforeningsfejring og 75 året for Befrielsen efter 2. Verdenskrig. I år kan vi tilføje en 150 års fødselsdag. Det ser vi frem til.
 
Jeg håber, at I alle i foreningerne holder modet oppe på trods af, at vi stækkes så voldsomt i vores udfoldelsesmuligheder. Vi ser fremad og kommer fri af coronaens greb.
Lad os benytte ventetiden på større frihed til at tænke fremad i vores foreninger. Lad os se og holde fast i ideer, der har substans og overlevelsesmuligheder. Både i den nære fremtid og på længere sigt.
 
Jeg glæder mig, til vi atter kan samles til fælles oplevelser, sang, musik, dans, gymnastik, skydning. Alt det vi savner.
Jeg håber, vi kan byde velkommen til Lombjergefesten – foreløbig datolagt til lørdag d. 12. juni i Bøgegrotten. Måske stadig underlagt nogle vilkår, vi ikke tidligere har kendt. Vi kommer igennem denne tid. I hører nærmere.
 

Lise-Lotte Liengaard
Formand 1. Hovedkreds/Midtfyn

 
Status på skydebanebyggeri
2020 blev et stille år på skydebane, både aktivitetsmæssigt som med byggeri.
Det blev til lidt vedligehold på standpladsen med nyt gulvtæppe, og ekstra vedligehold af skivestillinger i forbindelse med lovpligtigt syn af skydebane.
Her blev lejligheden brugt til at spørge ind til mulighed for at etablere en 100 meter skivestilling med flytbart kuglefang. Vi ønsker ikke en jordvold som kuglefang, da det vil ”gøre det for nemt” med afstandsbedømmelse til jagtprøver.
Politiets repræsentant mente, at det var en mulighed med gennemskydelige mål, så for-volden til 200 m skivestillingen bruges til kuglefang.  Hvis det kan godkendes, er det en elegant løsning.  Skydebaneforeningen har set det før i forbindelse med en pistolbane etableret på et 50 meter banelegeme, så vi håber vi kan få tilladelse til dette.
Vi har haft møde med sortkrudtforeningerne, som er interesseret i muligheden for at etablere en Westernbane ude ved 200 meter skivestillingen.  Det vil også blive undersøgt her i foråret, når tingene forhåbentlig åbner igen.  Der skal så en fornyet godkendelse til fra kommunen, men det bliver ikke søgt før politiets skydebanesag-kyndige har sagt god for placering.
Græsset groede godt på de nyanlagte pistolbanevolde, og drænene blev afprøvet.
Det er ikke opgivet at søge flere fonde til 25 meter standpladshus og kørestols-adgang til 50/200 meter standplads.
 
Claus Christiansen
Referat fra årsmøde 1. Hovedkreds/Midtfyns SG&I
Torsdag d. 10. juni 2021 kl. 19 i skydehuset

 
 
 
1. afsnit:
 
Fællesmøde:
1. Valg af dirigent.
    
Lise-Lotte bød velkommen og foreslog Iben Bech, Rolfsted som dirigent. Iben enstemmigt valgt.
   
2. Beretninger:
                      a. Udvalgsformændene aflægger beretning.
                         
Gymnastik v Jørgen J, skydning v Hans MR, orientering om byggeri v Claus C,
                         
                      b. Kassereren forelægger regnskabet.
                         
Jørgen J gennemgik det reviderede regnskab.

                      c. Formanden aflægger beretning.
                         
v Lise-Lotte


                      d. Budget og arbejdsplan for det kommende år fremlægges.
                          
Gennemgået under formandsberetning og regnskab.


3. Indkomne forslag.
   
Ingen.
 
2. afsnit:
 
4. Gruppemøder:
                      a. Gruppedrøftelser af beretning og regnskab.
                          Indstilling af beretning og regnskab til godkendelse.
                      b. Drøftelse af budget og arbejdsplan.
                      c. Drøftelse af indkomne forslag.
                      d. Drøftelse af forslag til formand/næstformand og udvalgsmedlemmer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra skytters gruppen: Drøftelse af byggeri og renovering.
Sødinge Skytteforening har renoveret egne baner. Vi ser frem til invitation til at se herlighederne.
Fra gymnastikgruppen: Der er instruktørmangel i foreningerne. Der skal benarbejde til for at få gang i foreningerne igen efter corona. Forslag om en form for startarrangement/-fest. Evt. i forbindelse med jubilæum i 1. Hovedkreds. Det er landsstævneår i 2022. Vi gør ekstra ud af Lombjergefest 2022 med program fra udskudt genforeningsfejring og 75 år for 2. Verdenskrigs afslutning samt foreningens 150 år i 2021. de rer nikket ja fra de donerende fonde til, at vi bruger de tildelte beløb med års forsinkelse.
1. Hovedkreds skal gøre sig synlig i foreningerne – på besøg ved sæsonstart.
Forslag om hjertestarterkurser og førstehjælp.
Kan 1. Hovedkreds evt. starte noget i skydehuset for ældre i perioder, hvor der ikke er jagtprøver?
 
 
3. afsnit:
 
Fællesmøde:
5. Indstilling af beretning, regnskab og budget til godkendelse.
   
Godkendt.


6. Behandling af indkomne forslag.
   
Ingen.


7. Valg:
                      a. Formand eller næstformand
                         
Næstformand Jørgen Lindegaard genvalgt.
                      b. Skydeudvalg
                         
Søren Skovgaard og Claus Christiansen genvalgt.
                      c. Gymnastikudvalg
                         
Hanne Andersen ønskede ikke genvalg.
                          Inger Fuglesang Hansen og Birgit Johansen (indtrådt i foråret) genvalgt.
                      d. 1 revisor
                         
Elin Jeppesen genvalgt
                          1 suppleant
                          
Pia Schmidt genvalgt.


8. Eventuelt.
   
Overrækkelse af 1. Hovedkreds foreningspokal til Søren Skovgaard for hans store og trofaste
    arbejde i 1. Hovedkreds samt i lokalforeningen Herrested Skytteforening.
    Tak til Hanne for mange års stor og trofast indsats i 1. Hovedkreds.
    Tak til fremmødte og dirigent.
 
 
Ref. Lise-Lotte Liengaard                                                                   Dirigent underskrift
Regnskab 2020 med budget 2021    
             
        Budget 2020 Budget 2021
             
FÆLLES :  Resultat 1.1.-31.12.2020           
Medlemsbidrag          4.200,00     4000   4000
Midtfyns Festival                       -            
Rente                       -            
Indtægter i alt          4.200,00          4.200,00          4.000,00         4.000,00       4.000,00
             
Gaver          2.536,75     2000   2000
Annonce              192,66     1500   1500
gebyr bank/giro          1.587,00     200   200
Kontorhold                60,00     1000   1000
Møder incl. årsmøde          1.452,94     2000   2000
Fællesspisning                       -            
Telefon          6.708,30     6000   6000
Forsikringer          8.421,63     3000   3000
Kontingent              150,00     500   500
Pokal              235,50     300   300
150 års jubilæum          1.475,00          
Beklædning                       -            
Hjemmes/it       4500   4500
Midtfyns Festival                       -            
Udgifter i alt        22.819,78       22.819,78        21.000,00      21.000,00 21000
             
I ALT        -18.619,78         -17.000,00 -17000
             
Skydehus/bane            
Vildtforvaltn.        57.800,00     42000   55000
Lejeindtægter hus          2.000,00     5000   5000
lejeindt. Foreninger        19.200,00     20000   20000
Skytterne              980,00     -2000   -2000
Fonde                       -            
Indtægter        79.980,00       79.980,00   65.000      65.000,00 78000
             
Forsikring          4.346,26     10000   10000
Vandafl.bidrag       1000   1000
Vedligehold        27.863,16     15000   15000
Alarm          4.210,31     5000   5000
Nyanskaffelser          6.055,25     10000   5000
El- og vand        21.146,65     9000   9000
Omk. Skytterne              464,40     0   0
omk. Jagtprøve          1.338,95     25000   4000
Kørsel          1.720,60     5000   5000
Udgifter        67.145,58       67.145,58   80.000      80.000,00 54000
          12.834,42     -15.000 24000
             
             
             
             
             
Gymnastik            
Forårsopv.                       -       60000   30000
Lombjerge                       -       15000   10000
Daniel Rye 2019          5.701,90     0   0
Aftensfest                       -       7000   7000
Danseaften          3.489,00          
Indtægter          9.190,90          9.190,90   82000      82.000,00 47000
             
Forårsopv.          5.910,91     22000   20000
Lombjerge                       -       15000   5000
Nyt Gulv                       -       0    
Adm.omk       1000   1000
Aftensfest                       -       7000   7000
Danseaften          1.707,35          
Udgifter          7.618,26          7.618,26   45000      45.000,00 33000
             
Resultat gymnastik        1.572,64       37.000,00 14000
             
Byggeri:            
Indtægter fonde        40.000,00          
udgifter        24.000,00          
Resultat byggeri        16.000,00       16.000,00   0 0 0
             
Resultat i alt  før afskrivninger         11.787,28   0         5.000,00 21000
             
             
             
Afstemning :            
saldo opsp. 1.1.      105.761,95          
saldo 1.1.      251.512,57          
Debitorer/Kreditorer 1.1         -6.550,57          
resultat        11.787,28          
Lunde Brand Jubilæum        10.000,00          
Debitorer         -9.600,00          
Kreditorer                       -            
       362.911,23          
             
             
Gislev den              /            2021          
             
             
____________________________________        
Jane Johansen - Kasserer          
             
Ovenstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med det førte bogholderi
og foreliggende bilag. Likvide beholdninger er kontrolleret og afstemt.    
             
             
             
Gislev den              /           2020          
             
             
______________________________   _______________________________
             
Torben Vind Rasmussen     Birthe Nielsen  
             
             
             
             
             
 
 
Årsmøde 2020
 
 
Referat fra årsmøde i 1. Hovedkreds/Midtfynsske SG&I
Mandag d 10. februar 2020 kl. 19,00 i skydehuset

 
Forsamlingen – 13 personer i alt startede med en sang.
 
 1. Valg af dirigent
  Elin Jeppesen valgt.
   
 2. Beretninger regnskab, budget 2020 samt planer for kommende år ved:
  Skydeudvalget
  Gymnastikudvalget
  Jørgen Jensen fremlagde regnskabet
  Formand
  Beretninger vedlægges som bilag til dette referat.
   
 3. Indkomne forslag
  Ingen
   
 4. Gruppedrøftelser af beretninger, regnskab, budget, planer for kommende år.
   
Fællesmøde

 
 1. Indstilling af beretning, regnskab, budget til godkendelse
  Alt godkendt
  Bemærkninger:

  Skriv på facebookgruppen ”Det sker i Ringe” om muligheden for at leje skydehuset.
  Førstehjælp – det anbefales ikke at oprette kursus lige nu. Det er fornemmelsen, der vil mangle opbakning.
  God idé med samarbejde og flere arrangementer. Både med f. eks. Ringe Efterskole og i skydehuset.
  Da revisor Birthe Nielsen pga sygdom var fraværende ved revidering af regnskab, beder vi revisor Torben Vind Rasmussen lave en tilføjelse til regnskabet.
   
 2. Behandling af indkomne forslag
  Ingen
   
 3. Valg:
  Formand: 
  genvalg af Lise-Lotte Liengaard
  Skydeudvalg: Genvalg af Hans Mose Rasmussen og Hans Esmann.
  Gymnastikudvalg: Genvalg af Jørgen Jensen og Jesper Damgaard
  Revisor: Torben Vind Rasmussen genvalgt
                   Elin Jeppesen valgt for en et-årig periode
  Revisorsuppleant: Pia Schmidt Larsen
   
 4. Evt.
  Cylinder til B-nøgle foreslås isat i dør til standpladser.

  Tak for i aften og for ideer og gode råd.
 
Ref. Lise-Lotte Liengaard


 
 
 
Formandens beretning
 
 
Beretning og kommende planer
1.Hovedkreds/Midtfyns SGI&I for 2019-20
 
Renovering/byggeri
I 2018 var der meget fart på her i og omkring skydehuset.
I 2019 var pulsen knap så høj, selvom der fortsat er gang i renovering og byggeri.
Det mest synlige resultat er nok støjvoldene, som nu ligger, hvor de skal i forhold til et kommende pistolhus.
Vi mente, vi havde fået meget (for meget) jord til voldene, men måtte alligevel finde ekstra, før vi kunne få voldene færdiggjort.
Al jord er skaffet fra byggerier i området og har således været uden omkostning for foreningen.
Voldene er etableret dels ved køb af hjælp udefra dels ved frivillige indsatser. Der er drænet omkring voldene, sået græs, og vi regner med lidt beplantning  – især på den sydlige vold, hvor nogle buske vi bryde udsynet til voldene lidt.
 
Vi har stadig samarbejde med fundraiser, som skal hjælpe os i mål med ansøgninger – og midler – så også pistolhuset kan blive en realitet.
I 2019 indhentede vi støtteerklæringer, der nu sendes med ansøgningerne. Vi håber, det har en positiv effekt på fondes vilje til at donere, at andre aktivitetsgrupper end skytter, viser interesse for stedet. Vi vil således så vidt, det er muligt, indarbejde forslag og ønsker i byggeriet. F. eks. udendørs vandhane, adgang til toilet, fitnessredskaber osv.
 
En idé om samarbejde med mountainbike er indtil videre strandet, da foreningen tilsyneladende har nedlagt sig selv. I alle tilfælde har det været umuligt at finde interesserede samarbejdsparter. Ideer og viden om denne aktivitet efterlyses!
 
På standpladserne er vi på vej med den sidste del af renoveringen.
Der etableres yderligere opbevaringssystemer, der er isat ny og bedre dør. Der er indkøbt nyt tæppe, som skal lægges på. Luger skal gennemgås og repareres.
Hele denne del på standpladserne foretages af frivillige, og for at komme i mål snarest tager vi gerne mod et par hjælpende hænder.
 
Vi indhenter priser, ideer og oplysninger på alternative markeringsmuligheder til afløsning for vores gamle elektroniske markering.
 
Endeblænder på 200 m er færdigrepareret.
Der opsættes ny ballon og områderne er atter sikret med wire og gule skilte.
 
Her i stuen er de nye bordplader påsat. Vi fik en fejllevering, idet de er tyndere end de bestilte. Vi indgik aftale om en fordelagtig pris og accepterede de tyndere plader.
 
Penge fra Lunde Brand blev i 2019 omsat i endnu en sektion nyt gulv til Bøgegrotten, ligesom der kom nye flagstænger ved skydehus og i Bøgegrotte fra samme pulje. Stor tak til Bjarne Olsen og flere, som igen lagde kræfter i at få lavet det nye gulv.
 
Vores tætte samarbejde med fmk er sat lidt på stand by pga en barselsorlov hos vores kontaktperson, så vi/Jørgen L har selv været i gang med at reparere tilkørselsvejen hertil.
 
Udlejning
Vi har fortsat skytteforeninger, som lejer sig ind i huset og på baner i flere eller færre timer. Ligeledes er vi glade for samarbejdet med Naturstyrelsen, der afholder jagtprøver her og med hvem, der netop er indgået en ny kontrakt.
Der har været udlejning til private.
 
Forårsopvisningen i marts 2019 forløb succesrigt.


Midtfynsfestival
I foråret 2019 var vi atter med på Midtfynsfestivalen, idet vi sørgede for bespisning af frivillige. Det var ikke de svimlende beløb, vi tjente, men vi hyggede os her i huset med at smøre sandwich, og vi tjente, så vi nu har to nye mokkamastere i køkkenet.

Lombjergefest
Lombjergefesten 2019 måtte i tørvejr i Ringe Efterskoles hal. Ærgerligt da vi havde samlet mange faner i anledning af Dannebrogs 800 års fødselsdag. Jeg må dog også nævne, at efterskolens hal var et godt alternativ til Bøgegrotten, når det var tvingende nødvendigt at flytte inden døre.
Desuden var publikum trofast mødt op, så det blev alligevel en vellykket dag.
 
Fælles skytte skydedag
I august afholdt vi en fælles dag for alle skytter. En helt igennem herlig dag, som gentages i august.

Foredrag
I oktober havde vi i samarbejde med Ringe Efterskole, som lagde lokaler til en vellykket foredragsaften med Daniel Rye. Efterskolens elever og betalende gæster udefra fyldte stolene.

Dans
I efteråret 2019 forsøgte vi med en danseaften, idet der 1/11 var der dans til levende musik og efterfølgende ost og rødvinshygge med snak og sang på Gislev Friskole. Det blev en succes med ca. 50 deltagere. Arrangementet er gentaget i januar med lige så mange deltagere. Denne gang på Trunderup Friskole.
 
 
Planer for kommende år:
Vi fortsætter i samarbejde med Aktiv Fundraiser bestræbelserne på at komme i mål med økonomien til det færdige pistolhus. Den oprindelige plan og ønske for dette var, at vi var i mål nu i februar 2020. Vi afventer svar fra ansøgninger.
 
Når vejret tillader det, og vi kan arbejde i jorden, vil 100meter bane blive etableret.


Vi vil stadig gerne leje huset mere ud til møder, kurser, børnefødselsdage, familiesammenkomster mv. Ungdomsfester ønsker vi fortsat ikke at lægge hus til.
 
Vi har stadig et ønske om at være klar med pistolhus i 2021, hvor der er Landsstævne i Svendborg, og her har vi tilbudt vores faciliteter, idet vi har været i kontakt med stævneledelsen. Der er ingen aftaler i øjeblikket, da man pt regner med at kunne holde alle aktiviteter inden for en mindre radius end faciliteterne her..
 
Vi har talt om at afholde en eller form for førstehjælpskurser. Dette vil vi gerne høre, om der kunne være ønske om og i hvilken form: Hjertestarter, generel førstehjælp, speciel tilrettelagt kursus.
 
Danseaftenerne fortsætter her i foråret. Vi er med på Midtfynsfestivalen i maj. Vi afholder fælles skytteskydedag i august.
 
Der er i 2019 arbejdet med Lombjergefesten 2020, som nu tager form. 
Der vil landet over de næste måneder afvikles ”alsang” og genforeningsarrangementer.
Også i FMK er der tilrettelagt flere ting i disse anledninger.
Lombjergefest lørdag d 13. juni starter på Torvet kl. 10,30 med musik og fællessang, vi fortsætter derefter til Tingager Plejehjem, hvor der bliver udendørs fællessang og derfra fortsættes til Bøgegrotten, hvor Lombjergefesten åbnes af Hans Stavnsager kl. 12,30.
Festtaler bliver Ruth Kabel DR, der vil være gymnastikopvisninger som altid. Vi håber på mange deltagende hold. Derudover vil der være indslag af forskellig art for at markere både 100 års Genforening og 75 år for Danmarks befrielse efter 2. Verdenskrig.
Til at fejre disse ting støttes vi af Den faberske Fond med 10.000kr og af FMK med 8000kr.
Der vil blive gratis adgang i Bøgegrotten hele dagen. Vi opfordrer jer alle til at bakke op om denne dag. At tilmelde gymnastikhold og give en hånd med, når vi kalder.
 
Gruppedrøftelser
Der bliver mulighed for om lidt i grupperne at få en snak, om det, der ligger jer mest på sinde, og I må gerne vende:
Evt ønsker om kurser – heriblandt førstehjælp.
Foredrags- eller sangaftener her i huset eller i samarbejde med eks. Ringe Efterskole, Trunderup Friskole, andre.
Ideer til øget udlejning af skydehuset.
Andre ideer og tanker fra jer.
 
TAK til alle for jeres indsats i jeres lokale foreninger og for den hjælp, I yder her.
Tak for godt samarbejde og gode timer – ikke mindst til bestyrelsen her.


Lise-Lotte Liengaard, formand
 
 
Beretning fra skydeudvalgsformand
 
 
Skydeudvalgets beretning
Jeg kan starte med at sidste sommer ville jeg have godkendt skydebanen, og vi havde fået at vide, at vi skulle henvende os til Holsterbro politi`s våbenafdeling, og de kunne så ikke lige svare om vi kunne  få en tid til at syning af Lombjergebanen, fordi de folk som skulle gøre det var ude og syne baner. Det var så lige før sommerferien
Så i løbet af efteråret, har Politiet fundet ud af, at det kunne lægges ud til de enkelte politistationer landet over, Så jeg fik fat i Odense politi, som var ved at sende mig til Holsterbro , men efter noget snak ville de godt have en ansøgning om at kunne godkende vores bane. Og vi afventer  svar fra Odense Politi,  - så det er ikke altid lige nemt
Og så vil jeg lige nævne Børne og Juniorskydningen, som vi afholder i Espe hallen, sidste år var der 15 børne og juniorskytter fra det midtfynske område, som havde nogle spændende timer. I år afholder vi også stævne, men det er også med deltagelse af voksenskytter, det er et nyt tiltag,  for at se om der er interesse for det, I år er det  Søndag den 1 marts fra 10 til 13
Sidste år i August afholdte vi en  Fælles skyttedag her i skydehuset, hvor skytter kan prøve alle former for skydning og se våben fra de andres  skydegrene.
Der var fin tilslutning sidste år, så vi gentager det igen til August
Til sidst vil jeg sige tak til skydeudvalget og betyrelsen i hele taget, for godt samarbejde

Hans Mose Rasmussen
Skydeudvalgsformand
 
 
Beretning fra gymnastikudvalgsformanden
 
 
Beretning gymnastik
 1. Hovedkreds/Midtfyns SGI&I for 2019
 
 
Forårsopvisningen i marts 2019 forløb succesrigt.
Som Lise-Lotte lige nævnte så havde vi en rigtig god forårsopvisning 17. marts 2019, som strakte sig fra kl. 9 om morgenen til kvart over 8 om aftenen.
Der var mange tilskuer jævnt fordelt over hele dagen.
Og igen var der mange frivillige, som hjalp os igennem dagen. Tak til alle, og specielt Ringe gymnastikforening, som kom med mange af de redskaber, som blev brugt i løbet af dagen.
Og som vi plejer var der mulighed for at prøve skydning i kælder under kyndig instruktion af vore skytter.
 
Sommergymnastik
Tidligere har DGI Fyn arrangeret sommergymnastik for MK motionsgymnaster. Men i vinteren 18/19 nedlagde de deres voksenudvalg, som ellers stod for denne aktivitet.
Derfor tog vi sammen med Ringe gymnastikforening initiativ til at oprette sådan et hold, der som afslutning skulle deltage i vores Lombjergefest 15. juni.
Marianne Koldby blev instruktør, og der kom ca. 75 gymnaster. En succes som vi forsøger at gentage i år.

Lombjergefest
Lise-Lotte nævnte kort Lombjergefesten, og på trods af at vi måtte rykke indendørs pga. vejret, så blev det en rigtig god dag, med et stort publikum. TAK til Ringe efterskole for lån af deres opvisningshal.
Jeg vil her gerne takke de mange foreninger og fanebærer, som mødte op med faner – 26 blev det til. Et flot syn da de kom ind i hallen. Hvis I ikke har set det endnu, så gå ind på hovedkredsens hjemmeside og oplev den flotte indmarch.
Om aftenen var der traditionen tro en lille fest i skydehuset med ca. 40 deltagere, som havde en hygge aften m. spisning, sang og dans.  

Foredrag
Foredraget m. Daniel Rye tog udgangspunkt i hans ny bog fra Malarvi ”Mens vi venter”, der handler om klimaforandringerne. Rigtig fin aften, som vi arrangerede i samarbejde m. Ringe efterskole. I alt ca. 400 deltagere.
Økonomien er desværre endnu ikke opgjort, men der er et fornuftigt overskud, som jo så vil fremgå af næste års regnskab.

Dans
Vores danseaften i november gav også et lille overskud, godt 800 kr. Formålet er ikke at lave overskud, men at lave en hyggelig aften for en flok danseglade mennesker. Og så gør det jo ikke noget at det ikke giver underskud. 
 
TAK.
TAK til bestyrelsen for godt samarbejde i året der er gået. Tak til skytterne og andre som bidrager, når vi har et større arrangement – Forårsopvisning, Lombjerge m.m.
 
 
Jørgen Jensen
Formand for gymnastikudvalget
 
 
 Årsmøde 2019
 
 
Kværndrup d.2. januar 2019     
 
Til alle lokalforeningers bestyrelser og udvalg i 1. Hovedkreds/Midtfynske SG&I
 
Godt nytår -
Og tak for jeres indsats for foreningslivet på Midtfyn. Ting sker ikke af sig selv, men med katalysatorer og arbejdsheste som jer rundt om i foreningerne.
 
Atter i år fryder jeg mig over at indkalde til et årsmøde, hvor der er nyt at fortælle. Vi glæder os til at byde jer alle velkommen i et skydehus med nyrenoveret stue og forbedret isolering med nyt tag og ny vedligeholdelsesfri facade.
 
Vi håber at se repræsentanter fra alle foreninger og byder ind til en aften med åbne debatter og gode ideer. Hvordan kan I/skytter/gymnaster/dansere bruge et nyrenoveret skydehus? Vi ser meget frem til at få kommentarer og ideer fra jer.
 
 
Der indkaldes hermed til
 
Årsmøde i 1. Hovedkreds/Midtfyns SG&I
tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19,30
i Skydehuset ved Lombjerge.

Dagorden ifølge vedtægterne.
Foreningen er vært ved et traktement.
 
 
Følgende er på valg:
Næstformand: Jørgen Lindegaard
Skydeudvalg: Søren Skovgaard, Claus Christiansen, Per Theilgaard.
Gymnastikudvalg: Hanne Andersen, Inger Fuglesang Hansen, Jesper Damgaard (som er indtrådt siden årsmødet i 2018)
Revisor: Birthe Nielsen
 
Betaling af kontingent for 2019 kr. 200,00 bedes indbetalt på
konto 5772 – 4385927288. Senest 1. februar 2019.


pbv
Lise-Lotte Liengaard
 
 
 
1 Hovedkreds | Lise Lotte Liengaard | Sønderhave 3 | 5772 Kværndrup | Tlf.: 28902583 |llliengaard@gmail.com CVR-nr 17027212