Årsmøde 2021
Kære medlemsforeninger og -afdelinger i 1. Hovedkreds/Midtfyns SG&I
 
Vedhæftet finder I referat fra årsmødet i skydehuset den 10. juni. Desuden er vedhæftet de aflagte beretninger og orientering om byggeri samt revideret og godkendt regnskab og budget for 2020 og 2021.
Dokumenterne kan også ses på vores hjemmeside www.hovedkreds.dk 
 
På årsmødet blev der talt om og foreslået, at repræsentanter fra bestyrelsen besøger jer i medlemsforeningerne. I hører mere fra os i august. Vi håber, at vi ses.
 
I ønskes en god sommer
mvh
1. Hovedkreds/Midtfyns SG&I
bestyrelsen v. Lise-Lotte Liengaard

 
Formandsberetning skytter
Lige et par ting som er sket i 2020
I marts måned af holdt vi Børne og juniortræf, der var så som noget nyt også voksne imellem til at skyde. Vi var så heldig, at det var før nedlukningen, så vi var mange, som kunne skyde, vi var 25, som var tilfredsstillende.
Så har der været indbudt til skyttedag midt i August, og der kom et mindre antal skytter som fik en oplevelse med bue og pil lige midt i sommervarmen, Vi håber, at det kan gentages i år uden, at der er for mange corona restriktioner. tiden i coronaen, er så gået med vedligehold af baner og skydehus, jeg takker for hjælpen fra skydeudvalget
Formand for skydeudvalget
Hans Mose Rasmussen
Beretning gymnastik
  1. 1 Hovedkreds/Midtfyns SG&I for 2020
 
 
Forårsopvisningen i marts 2020 aflyst.
Årets forårsopvisning var planlagt, programmerne tryk og udleveret til de fleste hold, da Covid-19 pandemien ramte landet omkring 1. marts. Så blot en uge før opvisningen måtte vi trække i nødbremsen og aflyse, hvilket vi selvfølgelige var meget kede af.
Af erfaring ved vi jo at mange hold og gymnaster glæder sig til at komme til Ringe og vise hvad de har lært til vinterens træning. Også de mange trofaste tilskuer måtte vi skuffer.
 
Sommergymnastik
Blev der heller ikke noget af, da det ikke var muligt af samles til træning

Lombjergefest
Her havde vi sat alle sejl, da det jo var 100 året for genforeningen i Sønderjylland og 75 år for afslutning på 2. verdenskrig.
Flere fonde og Faaborg-Midtfyn Kommune havde givet et godt bidrag til dagen. Mange forskellige aktører havde lovet at bidrage m. forskellige indslag til denne dag. Men igen måtte vi aflyse pga. pandemiens forsatte hærgen.
 
Foredrag og Dans
Og pga. af Coved-19 har det ikke været muligt at arrangerer foredrag, dans eller andet i løbet af efteråret.
 
TAK.
TAK til bestyrelsen for godt samarbejde i året der er gået.
 
 
Jørgen Jensen
Formand for gymnastikudvalget
1. Hovedkreds/Midtfyns SG&I formandsberetning for 2020
 
Undervejs i 2020 har bestyrelsen, som alle andre – og også hos jer alle i vores medlemsforeninger – tilpasset os den aktuelle coronasituation.
Vi har på bedst mulig måde tilpasset vores økonomi til den dagligdag, vi som forening pludselig befandt os i.

Vores praktiske hjælpere ved jagtprøverne ønskede med udgangen af 2019 at fratræde jobbet. Lars Liengaard er stadig vores trofaste vicevært med hovedansvar for udlejning af skydehus og –baner.
Jagtprøverne blev gennemført efter diverse restriktioner. Det er Naturstyrelsen, som står for prøverne, mens 1. Hovedkreds bistår med nærmere aftalt hjælp. Hjælpen blev i 2020 udført ved delvis frivillig indsats, så vi på denne måde sparede nogle kroner.
 
Her i 2021 kan 1. Hovedkreds fejre sine 150 år. Det håber og tror vi lader sig gøre en gang i løbet af året. Vi havde allerede i 2020 planer klar til en stor Lombjergefest med Genforeningsfejring og 75 året for Befrielsen efter 2. Verdenskrig. I år kan vi tilføje en 150 års fødselsdag. Det ser vi frem til.
 
Jeg håber, at I alle i foreningerne holder modet oppe på trods af, at vi stækkes så voldsomt i vores udfoldelsesmuligheder. Vi ser fremad og kommer fri af coronaens greb.
Lad os benytte ventetiden på større frihed til at tænke fremad i vores foreninger. Lad os se og holde fast i ideer, der har substans og overlevelsesmuligheder. Både i den nære fremtid og på længere sigt.
 
Jeg glæder mig, til vi atter kan samles til fælles oplevelser, sang, musik, dans, gymnastik, skydning. Alt det vi savner.
Jeg håber, vi kan byde velkommen til Lombjergefesten – foreløbig datolagt til lørdag d. 12. juni i Bøgegrotten. Måske stadig underlagt nogle vilkår, vi ikke tidligere har kendt. Vi kommer igennem denne tid. I hører nærmere.
 

Lise-Lotte Liengaard
Formand 1. Hovedkreds/Midtfyn

 
Status på skydebanebyggeri
2020 blev et stille år på skydebane, både aktivitetsmæssigt som med byggeri.
Det blev til lidt vedligehold på standpladsen med nyt gulvtæppe, og ekstra vedligehold af skivestillinger i forbindelse med lovpligtigt syn af skydebane.
Her blev lejligheden brugt til at spørge ind til mulighed for at etablere en 100 meter skivestilling med flytbart kuglefang. Vi ønsker ikke en jordvold som kuglefang, da det vil ”gøre det for nemt” med afstandsbedømmelse til jagtprøver.
Politiets repræsentant mente, at det var en mulighed med gennemskydelige mål, så for-volden til 200 m skivestillingen bruges til kuglefang.  Hvis det kan godkendes, er det en elegant løsning.  Skydebaneforeningen har set det før i forbindelse med en pistolbane etableret på et 50 meter banelegeme, så vi håber vi kan få tilladelse til dette.
Vi har haft møde med sortkrudtforeningerne, som er interesseret i muligheden for at etablere en Westernbane ude ved 200 meter skivestillingen.  Det vil også blive undersøgt her i foråret, når tingene forhåbentlig åbner igen.  Der skal så en fornyet godkendelse til fra kommunen, men det bliver ikke søgt før politiets skydebanesag-kyndige har sagt god for placering.
Græsset groede godt på de nyanlagte pistolbanevolde, og drænene blev afprøvet.
Det er ikke opgivet at søge flere fonde til 25 meter standpladshus og kørestols-adgang til 50/200 meter standplads.
 
Claus Christiansen
Referat fra årsmøde 1. Hovedkreds/Midtfyns SG&I
Torsdag d. 10. juni 2021 kl. 19 i skydehuset

 
 
 
1. afsnit:
 
Fællesmøde:
1. Valg af dirigent.
    
Lise-Lotte bød velkommen og foreslog Iben Bech, Rolfsted som dirigent. Iben enstemmigt valgt.
   
2. Beretninger:
                      a. Udvalgsformændene aflægger beretning.
                         
Gymnastik v Jørgen J, skydning v Hans MR, orientering om byggeri v Claus C,
                         
                      b. Kassereren forelægger regnskabet.
                         
Jørgen J gennemgik det reviderede regnskab.

                      c. Formanden aflægger beretning.
                         
v Lise-Lotte


                      d. Budget og arbejdsplan for det kommende år fremlægges.
                          
Gennemgået under formandsberetning og regnskab.


3. Indkomne forslag.
   
Ingen.
 
2. afsnit:
 
4. Gruppemøder:
                      a. Gruppedrøftelser af beretning og regnskab.
                          Indstilling af beretning og regnskab til godkendelse.
                      b. Drøftelse af budget og arbejdsplan.
                      c. Drøftelse af indkomne forslag.
                      d. Drøftelse af forslag til formand/næstformand og udvalgsmedlemmer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra skytters gruppen: Drøftelse af byggeri og renovering.
Sødinge Skytteforening har renoveret egne baner. Vi ser frem til invitation til at se herlighederne.
Fra gymnastikgruppen: Der er instruktørmangel i foreningerne. Der skal benarbejde til for at få gang i foreningerne igen efter corona. Forslag om en form for startarrangement/-fest. Evt. i forbindelse med jubilæum i 1. Hovedkreds. Det er landsstævneår i 2022. Vi gør ekstra ud af Lombjergefest 2022 med program fra udskudt genforeningsfejring og 75 år for 2. Verdenskrigs afslutning samt foreningens 150 år i 2021. de rer nikket ja fra de donerende fonde til, at vi bruger de tildelte beløb med års forsinkelse.
1. Hovedkreds skal gøre sig synlig i foreningerne – på besøg ved sæsonstart.
Forslag om hjertestarterkurser og førstehjælp.
Kan 1. Hovedkreds evt. starte noget i skydehuset for ældre i perioder, hvor der ikke er jagtprøver?
 
 
3. afsnit:
 
Fællesmøde:
5. Indstilling af beretning, regnskab og budget til godkendelse.
   
Godkendt.


6. Behandling af indkomne forslag.
   
Ingen.


7. Valg:
                      a. Formand eller næstformand
                         
Næstformand Jørgen Lindegaard genvalgt.
                      b. Skydeudvalg
                         
Søren Skovgaard og Claus Christiansen genvalgt.
                      c. Gymnastikudvalg
                         
Hanne Andersen ønskede ikke genvalg.
                          Inger Fuglesang Hansen og Birgit Johansen (indtrådt i foråret) genvalgt.
                      d. 1 revisor
                         
Elin Jeppesen genvalgt
                          1 suppleant
                          
Pia Schmidt genvalgt.


8. Eventuelt.
   
Overrækkelse af 1. Hovedkreds foreningspokal til Søren Skovgaard for hans store og trofaste
    arbejde i 1. Hovedkreds samt i lokalforeningen Herrested Skytteforening.
    Tak til Hanne for mange års stor og trofast indsats i 1. Hovedkreds.
    Tak til fremmødte og dirigent.
 
 
Ref. Lise-Lotte Liengaard                                                                   Dirigent underskrift
Regnskab 2020 med budget 2021    
             
        Budget 2020 Budget 2021
             
FÆLLES :  Resultat 1.1.-31.12.2020           
Medlemsbidrag          4.200,00     4000   4000
Midtfyns Festival                       -            
Rente                       -            
Indtægter i alt          4.200,00          4.200,00          4.000,00         4.000,00       4.000,00
             
Gaver          2.536,75     2000   2000
Annonce              192,66     1500   1500
gebyr bank/giro          1.587,00     200   200
Kontorhold                60,00     1000   1000
Møder incl. årsmøde          1.452,94     2000   2000
Fællesspisning                       -            
Telefon          6.708,30     6000   6000
Forsikringer          8.421,63     3000   3000
Kontingent              150,00     500   500
Pokal              235,50     300   300
150 års jubilæum          1.475,00          
Beklædning                       -            
Hjemmes/it       4500   4500
Midtfyns Festival                       -            
Udgifter i alt        22.819,78       22.819,78        21.000,00      21.000,00 21000
             
I ALT        -18.619,78         -17.000,00 -17000
             
Skydehus/bane            
Vildtforvaltn.        57.800,00     42000   55000
Lejeindtægter hus          2.000,00     5000   5000
lejeindt. Foreninger        19.200,00     20000   20000
Skytterne              980,00     -2000   -2000
Fonde                       -            
Indtægter        79.980,00       79.980,00   65.000      65.000,00 78000
             
Forsikring          4.346,26     10000   10000
Vandafl.bidrag       1000   1000
Vedligehold        27.863,16     15000   15000
Alarm          4.210,31     5000   5000
Nyanskaffelser          6.055,25     10000   5000
El- og vand        21.146,65     9000   9000
Omk. Skytterne              464,40     0   0
omk. Jagtprøve          1.338,95     25000   4000
Kørsel          1.720,60     5000   5000
Udgifter        67.145,58       67.145,58   80.000      80.000,00 54000
          12.834,42     -15.000 24000
             
             
             
             
             
Gymnastik            
Forårsopv.                       -       60000   30000
Lombjerge                       -       15000   10000
Daniel Rye 2019          5.701,90     0   0
Aftensfest                       -       7000   7000
Danseaften          3.489,00          
Indtægter          9.190,90          9.190,90   82000      82.000,00 47000
             
Forårsopv.          5.910,91     22000   20000
Lombjerge                       -       15000   5000
Nyt Gulv                       -       0    
Adm.omk       1000   1000
Aftensfest                       -       7000   7000
Danseaften          1.707,35          
Udgifter          7.618,26          7.618,26   45000      45.000,00 33000
             
Resultat gymnastik        1.572,64       37.000,00 14000
             
Byggeri:            
Indtægter fonde        40.000,00          
udgifter        24.000,00          
Resultat byggeri        16.000,00       16.000,00   0 0 0
             
Resultat i alt  før afskrivninger         11.787,28   0         5.000,00 21000
             
             
             
Afstemning :            
saldo opsp. 1.1.      105.761,95          
saldo 1.1.      251.512,57          
Debitorer/Kreditorer 1.1         -6.550,57          
resultat        11.787,28          
Lunde Brand Jubilæum        10.000,00          
Debitorer         -9.600,00          
Kreditorer                       -            
       362.911,23          
             
             
Gislev den              /            2021          
             
             
____________________________________        
Jane Johansen - Kasserer          
             
Ovenstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med det førte bogholderi
og foreliggende bilag. Likvide beholdninger er kontrolleret og afstemt.    
             
             
             
Gislev den              /           2020          
             
             
______________________________   _______________________________
             
Torben Vind Rasmussen     Birthe Nielsen  
             
             
             
             
             
1 Hovedkreds | Lise Lotte Liengaard | Sønderhave 3 | 5772 Kværndrup | Tlf.: 28902583 |llliengaard@gmail.com