Årsmøde 2020
Årsmøde 2020
Referat fra årsmøde i 1. Hovedkreds/Midtfynsske SG&I
Mandag d 10. februar 2020 kl. 19,00 i skydehuset

 
Forsamlingen – 13 personer i alt startede med en sang.
 
 1. Valg af dirigent
  Elin Jeppesen valgt.

   
 2. Beretninger regnskab, budget 2020 samt planer for kommende år ved:
  Skydeudvalget
  Gymnastikudvalget
  Jørgen Jensen fremlagde regnskabet
  Formand
  Beretninger vedlægges som bilag til dette referat.

   
 3. Indkomne forslag
  Ingen

   
 4. Gruppedrøftelser af beretninger, regnskab, budget, planer for kommende år.
   
Fællesmøde

 
 1. Indstilling af beretning, regnskab, budget til godkendelse
  Alt godkendt
  Bemærkninger:

  Skriv på facebookgruppen ”Det sker i Ringe” om muligheden for at leje skydehuset.
  Førstehjælp – det anbefales ikke at oprette kursus lige nu. Det er fornemmelsen, der vil mangle opbakning.
  God idé med samarbejde og flere arrangementer. Både med f. eks. Ringe Efterskole og i skydehuset.
  Da revisor Birthe Nielsen pga sygdom var fraværende ved revidering af regnskab, beder vi revisor Torben Vind Rasmussen lave en tilføjelse til regnskabet.

   
 2. Behandling af indkomne forslag
  Ingen

   
 3. Valg:
  Formand:
  genvalg af Lise-Lotte Liengaard
  Skydeudvalg: Genvalg af Hans Mose Rasmussen og Hans Esmann.
  Gymnastikudvalg: Genvalg af Jørgen Jensen og Jesper Damgaard
  Revisor: Torben Vind Rasmussen genvalgt
                   Elin Jeppesen valgt for en et-årig periode
  Revisorsuppleant: Pia Schmidt Larsen

   
 4. Evt.
  Cylinder til B-nøgle foreslås isat i dør til standpladser.

  Tak for i aften og for ideer og gode råd.
 
Ref. Lise-Lotte Liengaard 
Formandens beretning
Beretning og kommende planer
1.Hovedkreds/Midtfyns SGI&I for 2019-20
 

Renovering/byggeri
I 2018 var der meget fart på her i og omkring skydehuset.
I 2019 var pulsen knap så høj, selvom der fortsat er gang i renovering og byggeri.
Det mest synlige resultat er nok støjvoldene, som nu ligger, hvor de skal i forhold til et kommende pistolhus.
Vi mente, vi havde fået meget (for meget) jord til voldene, men måtte alligevel finde ekstra, før vi kunne få voldene færdiggjort.
Al jord er skaffet fra byggerier i området og har således været uden omkostning for foreningen.
Voldene er etableret dels ved køb af hjælp udefra dels ved frivillige indsatser. Der er drænet omkring voldene, sået græs, og vi regner med lidt beplantning  – især på den sydlige vold, hvor nogle buske vi bryde udsynet til voldene lidt.
 
Vi har stadig samarbejde med fundraiser, som skal hjælpe os i mål med ansøgninger – og midler – så også pistolhuset kan blive en realitet.
I 2019 indhentede vi støtteerklæringer, der nu sendes med ansøgningerne. Vi håber, det har en positiv effekt på fondes vilje til at donere, at andre aktivitetsgrupper end skytter, viser interesse for stedet. Vi vil således så vidt, det er muligt, indarbejde forslag og ønsker i byggeriet. F. eks. udendørs vandhane, adgang til toilet, fitnessredskaber osv.
 
En idé om samarbejde med mountainbike er indtil videre strandet, da foreningen tilsyneladende har nedlagt sig selv. I alle tilfælde har det været umuligt at finde interesserede samarbejdsparter. Ideer og viden om denne aktivitet efterlyses!
 
På standpladserne er vi på vej med den sidste del af renoveringen.
Der etableres yderligere opbevaringssystemer, der er isat ny og bedre dør. Der er indkøbt nyt tæppe, som skal lægges på. Luger skal gennemgås og repareres.
Hele denne del på standpladserne foretages af frivillige, og for at komme i mål snarest tager vi gerne mod et par hjælpende hænder.
 
Vi indhenter priser, ideer og oplysninger på alternative markeringsmuligheder til afløsning for vores gamle elektroniske markering.
 
Endeblænder på 200 m er færdigrepareret.
Der opsættes ny ballon og områderne er atter sikret med wire og gule skilte.
 
Her i stuen er de nye bordplader påsat. Vi fik en fejllevering, idet de er tyndere end de bestilte. Vi indgik aftale om en fordelagtig pris og accepterede de tyndere plader.
 
Penge fra Lunde Brand blev i 2019 omsat i endnu en sektion nyt gulv til Bøgegrotten, ligesom der kom nye flagstænger ved skydehus og i Bøgegrotte fra samme pulje. Stor tak til Bjarne Olsen og flere, som igen lagde kræfter i at få lavet det nye gulv.
 
Vores tætte samarbejde med fmk er sat lidt på stand by pga en barselsorlov hos vores kontaktperson, så vi/Jørgen L har selv været i gang med at reparere tilkørselsvejen hertil.
 
Udlejning
Vi har fortsat skytteforeninger, som lejer sig ind i huset og på baner i flere eller færre timer. Ligeledes er vi glade for samarbejdet med Naturstyrelsen, der afholder jagtprøver her og med hvem, der netop er indgået en ny kontrakt.
Der har været udlejning til private.
 
Forårsopvisningen i marts 2019 forløb succesrigt.


Midtfynsfestival
I foråret 2019 var vi atter med på Midtfynsfestivalen, idet vi sørgede for bespisning af frivillige. Det var ikke de svimlende beløb, vi tjente, men vi hyggede os her i huset med at smøre sandwich, og vi tjente, så vi nu har to nye mokkamastere i køkkenet.

Lombjergefest
Lombjergefesten 2019 måtte i tørvejr i Ringe Efterskoles hal. Ærgerligt da vi havde samlet mange faner i anledning af Dannebrogs 800 års fødselsdag. Jeg må dog også nævne, at efterskolens hal var et godt alternativ til Bøgegrotten, når det var tvingende nødvendigt at flytte inden døre.
Desuden var publikum trofast mødt op, så det blev alligevel en vellykket dag.
 
Fælles skytte skydedag
I august afholdt vi en fælles dag for alle skytter. En helt igennem herlig dag, som gentages i august.

Foredrag
I oktober havde vi i samarbejde med Ringe Efterskole, som lagde lokaler til en vellykket foredragsaften med Daniel Rye. Efterskolens elever og betalende gæster udefra fyldte stolene.

Dans
I efteråret 2019 forsøgte vi med en danseaften, idet der 1/11 var der dans til levende musik og efterfølgende ost og rødvinshygge med snak og sang på Gislev Friskole. Det blev en succes med ca. 50 deltagere. Arrangementet er gentaget i januar med lige så mange deltagere. Denne gang på Trunderup Friskole.
 
 
Planer for kommende år:
Vi fortsætter i samarbejde med Aktiv Fundraiser bestræbelserne på at komme i mål med økonomien til det færdige pistolhus. Den oprindelige plan og ønske for dette var, at vi var i mål nu i februar 2020. Vi afventer svar fra ansøgninger.
 
Når vejret tillader det, og vi kan arbejde i jorden, vil 100meter bane blive etableret.


Vi vil stadig gerne leje huset mere ud til møder, kurser, børnefødselsdage, familiesammenkomster mv. Ungdomsfester ønsker vi fortsat ikke at lægge hus til.
 
Vi har stadig et ønske om at være klar med pistolhus i 2021, hvor der er Landsstævne i Svendborg, og her har vi tilbudt vores faciliteter, idet vi har været i kontakt med stævneledelsen. Der er ingen aftaler i øjeblikket, da man pt regner med at kunne holde alle aktiviteter inden for en mindre radius end faciliteterne her..
 
Vi har talt om at afholde en eller form for førstehjælpskurser. Dette vil vi gerne høre, om der kunne være ønske om og i hvilken form: Hjertestarter, generel førstehjælp, speciel tilrettelagt kursus.
 
Danseaftenerne fortsætter her i foråret. Vi er med på Midtfynsfestivalen i maj. Vi afholder fælles skytteskydedag i august.
 
Der er i 2019 arbejdet med Lombjergefesten 2020, som nu tager form. 
Der vil landet over de næste måneder afvikles ”alsang” og genforeningsarrangementer.
Også i FMK er der tilrettelagt flere ting i disse anledninger.
Lombjergefest lørdag d 13. juni starter på Torvet kl. 10,30 med musik og fællessang, vi fortsætter derefter til Tingager Plejehjem, hvor der bliver udendørs fællessang og derfra fortsættes til Bøgegrotten, hvor Lombjergefesten åbnes af Hans Stavnsager kl. 12,30.
Festtaler bliver Ruth Kabel DR, der vil være gymnastikopvisninger som altid. Vi håber på mange deltagende hold. Derudover vil der være indslag af forskellig art for at markere både 100 års Genforening og 75 år for Danmarks befrielse efter 2. Verdenskrig.
Til at fejre disse ting støttes vi af Den faberske Fond med 10.000kr og af FMK med 8000kr.
Der vil blive gratis adgang i Bøgegrotten hele dagen. Vi opfordrer jer alle til at bakke op om denne dag. At tilmelde gymnastikhold og give en hånd med, når vi kalder.
 
Gruppedrøftelser
Der bliver mulighed for om lidt i grupperne at få en snak, om det, der ligger jer mest på sinde, og I må gerne vende:
Evt ønsker om kurser – heriblandt førstehjælp.
Foredrags- eller sangaftener her i huset eller i samarbejde med eks. Ringe Efterskole, Trunderup Friskole, andre.
Ideer til øget udlejning af skydehuset.
Andre ideer og tanker fra jer.
 
TAK til alle for jeres indsats i jeres lokale foreninger og for den hjælp, I yder her.
Tak for godt samarbejde og gode timer – ikke mindst til bestyrelsen her.


Lise-Lotte Liengaard, formand
Beretning fra skydeudvalgsformand

Skydeudvalgets beretning

Jeg kan starte med at sidste sommer ville jeg have godkendt skydebanen, og vi havde fået at vide, at vi skulle henvende os til Holsterbro politi`s våbenafdeling, og de kunne så ikke lige svare om vi kunne  få en tid til at syning af Lombjergebanen, fordi de folk som skulle gøre det var ude og syne baner. Det var så lige før sommerferien

Så i løbet af efteråret, har Politiet fundet ud af, at det kunne lægges ud til de enkelte politistationer landet over, Så jeg fik fat i Odense politi, som var ved at sende mig til Holsterbro , men efter noget snak ville de godt have en ansøgning om at kunne godkende vores bane. Og vi afventer  svar fra Odense Politi,  - så det er ikke altid lige nemt

Og så vil jeg lige nævne Børne og Juniorskydningen, som vi afholder i Espe hallen, sidste år var der 15 børne og juniorskytter fra det midtfynske område, som havde nogle spændende timer. I år afholder vi også stævne, men det er også med deltagelse af voksenskytter, det er et nyt tiltag,  for at se om der er interesse for det, I år er det  Søndag den 1 marts fra 10 til 13

Sidste år i August afholdte vi en  Fælles skyttedag her i skydehuset, hvor skytter kan prøve alle former for skydning og se våben fra de andres  skydegrene.

Der var fin tilslutning sidste år, så vi gentager det igen til August

Til sidst vil jeg sige tak til skydeudvalget og betyrelsen i hele taget, for godt samarbejde

Hans Mose Rasmussen
Skydeudvalgsformand

Beretning fra gymnastikudvalgsformanden
Beretning gymnastik
 1. Hovedkreds/Midtfyns SGI&I for 2019
 
 
Forårsopvisningen i marts 2019 forløb succesrigt.
Som Lise-Lotte lige nævnte så havde vi en rigtig god forårsopvisning 17. marts 2019, som strakte sig fra kl. 9 om morgenen til kvart over 8 om aftenen.
Der var mange tilskuer jævnt fordelt over hele dagen.
Og igen var der mange frivillige, som hjalp os igennem dagen. Tak til alle, og specielt Ringe gymnastikforening, som kom med mange af de redskaber, som blev brugt i løbet af dagen.
Og som vi plejer var der mulighed for at prøve skydning i kælder under kyndig instruktion af vore skytter.
 
Sommergymnastik
Tidligere har DGI Fyn arrangeret sommergymnastik for MK motionsgymnaster. Men i vinteren 18/19 nedlagde de deres voksenudvalg, som ellers stod for denne aktivitet.
Derfor tog vi sammen med Ringe gymnastikforening initiativ til at oprette sådan et hold, der som afslutning skulle deltage i vores Lombjergefest 15. juni.
Marianne Koldby blev instruktør, og der kom ca. 75 gymnaster. En succes som vi forsøger at gentage i år.

Lombjergefest
Lise-Lotte nævnte kort Lombjergefesten, og på trods af at vi måtte rykke indendørs pga. vejret, så blev det en rigtig god dag, med et stort publikum. TAK til Ringe efterskole for lån af deres opvisningshal.
Jeg vil her gerne takke de mange foreninger og fanebærer, som mødte op med faner – 26 blev det til. Et flot syn da de kom ind i hallen. Hvis I ikke har set det endnu, så gå ind på hovedkredsens hjemmeside og oplev den flotte indmarch.
Om aftenen var der traditionen tro en lille fest i skydehuset med ca. 40 deltagere, som havde en hygge aften m. spisning, sang og dans.  

Foredrag
Foredraget m. Daniel Rye tog udgangspunkt i hans ny bog fra Malarvi ”Mens vi venter”, der handler om klimaforandringerne. Rigtig fin aften, som vi arrangerede i samarbejde m. Ringe efterskole. I alt ca. 400 deltagere.
Økonomien er desværre endnu ikke opgjort, men der er et fornuftigt overskud, som jo så vil fremgå af næste års regnskab.

Dans
Vores danseaften i november gav også et lille overskud, godt 800 kr. Formålet er ikke at lave overskud, men at lave en hyggelig aften for en flok danseglade mennesker. Og så gør det jo ikke noget at det ikke giver underskud. 
 
TAK.
TAK til bestyrelsen for godt samarbejde i året der er gået. Tak til skytterne og andre som bidrager, når vi har et større arrangement – Forårsopvisning, Lombjerge m.m.
 
 
Jørgen Jensen
Formand for gymnastikudvalget
 Årsmøde 2019
Kværndrup d.2. januar 2019     
 
Til alle lokalforeningers bestyrelser og udvalg i 1. Hovedkreds/Midtfynske SG&I
 
Godt nytår -
Og tak for jeres indsats for foreningslivet på Midtfyn. Ting sker ikke af sig selv, men med katalysatorer og arbejdsheste som jer rundt om i foreningerne.
 
Atter i år fryder jeg mig over at indkalde til et årsmøde, hvor der er nyt at fortælle. Vi glæder os til at byde jer alle velkommen i et skydehus med nyrenoveret stue og forbedret isolering med nyt tag og ny vedligeholdelsesfri facade.
 
Vi håber at se repræsentanter fra alle foreninger og byder ind til en aften med åbne debatter og gode ideer. Hvordan kan I/skytter/gymnaster/dansere bruge et nyrenoveret skydehus? Vi ser meget frem til at få kommentarer og ideer fra jer.
 
 
Der indkaldes hermed til
 
Årsmøde i 1. Hovedkreds/Midtfyns SG&I
tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19,30
i Skydehuset ved Lombjerge.

Dagorden ifølge vedtægterne.
Foreningen er vært ved et traktement.
 
 
Følgende er på valg:
Næstformand: Jørgen Lindegaard
Skydeudvalg: Søren Skovgaard, Claus Christiansen, Per Theilgaard.
Gymnastikudvalg: Hanne Andersen, Inger Fuglesang Hansen, Jesper Damgaard (som er indtrådt siden årsmødet i 2018)
Revisor: Birthe Nielsen
 
Betaling af kontingent for 2019 kr. 200,00 bedes indbetalt på
konto 5772 – 4385927288. Senest 1. februar 2019.


pbv
Lise-Lotte Liengaard
 
1 Hovedkreds | Lise Lotte Liengaard | Sønderhave 3 | 5772 Kværndrup | Tlf.: 28902583 |llliengaard@gmail.com