Årsmøde 2020 » Årsmøde 2018 » Årsmøde 2017 » Årsmøde referat 2017 » Årsmøde 2016 referat
Beretning 1. Hovedkreds/Midtfyns SGI&I for 2015
 
Jeg har bladret lidt i 1. Hovedkreds´ jubilæumsskrift fra 125 års jubilæet. Det er fra 1996 – foreningen kan således i år markere sit 145 års jubilæum.
I skriftet er der et kapitel om udviklingen af skydebane og skydehuset her. Der har gennem tiderne hele tiden været planer om udvidelser og forbedringer. Der har været sten, som skulle ryddes af vejen, før planer kunne føres ud i livet, der er kommet nye sten, og arbejdet er blevet forsinket eller udsat igen.
 
Således oplever vi det også i disse år. Økonomien var den gang som nu en udfordring i forbindelse med udvidelser og byggeri. Til gengæld beskrives det ikke, at de kommunale myndigheder var en væsentlig årsag til langsom arbejdsgang. Det er måske et nyere fænomen!
 
Før dette hus lå der et lille og mere beskedent skydehus.
Ved årsmødet i 1971 fremlagdes planer om udvidelse af skydehuset. Planerne omfattede udvidelse med opholdsrum, toiletter samt køkken til en samlet pris af 68.000 kr. Der var desuden planlagt etablering af en markørgrav til 30-40.000 kr.
På dette tidspunkt havde 1. Hovedkreds tæt samarbejde med Hjemmeværnet, og det var planen, at de skulle stå for etableringen af markørgraven.
 
Året efter ved årsmødet i 1972 havde Hjemmeværnet bekostet nyt kuglefang til erstatning for det, der blev etableret ved banens start i 1947, hvilket blev en stor forbedring af skydebanen.
Man skrinlagde de øvrige udvidelser nogle år, men så blev der atter lagt planer. Denne gang et helt nyt skydehus til 630.000 kr.
I september 1979 lå tegningerne klar, og arbejdet kunne udbydes i licitation.
Lørdag den 17. november foretog man det første spadestik til huset her, samme dag rev man det gamle hus ned, og mandag gik entreprenøren i gang.
Pga. en barsk vinter blev bl.a. noget støbearbejde meget forsinket.
Der holdtes rejsegilde den 19. marts, anlægget blev taget i brug i begyndelsen af maj, og den 30. maj var der officiel indvielse af det nye hus med eldrevne skivetræk på 50 meter og TV markering på 200 meter banerne.
 
I 1985 omlægges tilkørselsvejen og omkring 1990 købes der jord af Holger Hansen. En strimmel på begge sider af huset.
 
Der er udarbejdet tegninger til udvidelser af både hus og baner, men arbejdet blev ikke påbegyndt, da der ikke kunne opnås de nødvendige lån og tilskud fra den daværende landsorganisation DDSG&I.
 
Denne lille historiske oversigt har jeg valgt at medtage i min beretning for at tydeliggøre historien – og at fortælle, at ting ta´r tid.
At vi stadig i bestyrelsen sigter efter renovering, modernisering og udvidelse, men også, at vi forstår medlemmers uforståenhed og opbrugte tålmodighed.
 
Det er svært ikke at give ondt af sig i frustration over at blive syltet i egen kommune, når jeg nu meget hellere vil kunne bryste mig af et tæt og åbent samarbejde.
 
Sidste år, fik skyttekonsulent i DGI, Charlotte Jacobsen efter mødet i Årslev, hvor Theis/kommunen trak sig fra projektet med 15 meter baner, den tvivlsomme ære at skulle indkalde til møde i en arbejdsgruppe – som aldrig blev etableret – og sørge for at arbejdet i denne gruppe bliver sparket i gang.
Kommunens formål med arbejdsgruppen var ....citat…”at komme med konkrete forslag til det videre arbejde med afsæt i processen indtil nu…”
Det er disse forslag, der fortsat er arbejdet med her i foreningen!
 
Men hvad var kommunens egentlige tanker bag opfordringen til denne arbejdsgruppe. Man kan vel sige, at på trods af, at arbejdsgruppen ikke blev nedsat, så fortsatte tanker og ideer med at udvikles rundt i de enkelte foreninger. Det var den fremgangsmåde, vi som foreninger ønskede. Vi så ikke meningen med en arbejdsgruppe, der skulle arbejde ud fra en dagsorden, som kommunen i øvrigt ikke selv ville følge tæt.
Hvordan ser situationen ud nu et år efter? Har kommunen ændret holdning i forhold til antallet af indendørs skydebaner i kommunen, eller har de valgt ikke at have en holdning? Har kommunen planer om også at tage initiativ til, at der sker noget på området med 50 meter baner? Hvad kan vi forvente, når vi selv tager initiativ? Er der planer med området her, – planer som ikke rummer os?
 
Her i foreningen tror vi trods alt på, der nu er hjælp på vej – måske i 11. time, måske på det helt rette tidspunkt.
 
Vi har alle et ønsket om en gennemgribende renovering, og det er måske det, vi får håndsrækning til nu. Claus vil redegøre for dette senere.
Jeg vil blot opsummere stadig aktuelle punkter til stillingtagen:
 
 
Vi har brug for, at medlemmerne/foreningerne føler og tager medejerskab og går ind i arbejdet på både skytte- og gymnastiksiden.
Vi har brug for kreative tanker og ideer til øget samarbejde på tværs med andre idrætter/brugere.
 
  1. Hovedkreds/Midtfyns SG&I er en sammenslutning af foreninger med fælles mål, og det er medlemsforeningerne, der skal beslutte samt bakke op om vores arbejde som bestyrelse.
 
Jeg håber, det fortsat vil være tilfældet, når vi går herfra i aften.
 
 
Lise-Lotte Liengaard
Formand

 
 
 
 
 
 
 
 
Årsmøde i 1. Hovedkreds/Midtfyns SG&I
2016
 
afholdt mandag den 8. februar 2065 i Skydehuset i Lombjerge
 
Vi indledte med at synge en sang fra DGI sangbogen
Velkomst ved Formand Lise-Lotte Liengaard.
 
Deltagende foreninger: De fynske Sortkrudtskytter, Krarup/Espe Skytteforening, Herrested Skytteforening, Sødinge Skytteforening, GU72, Midtfynske Folkedansere, Ringe Gymnastikforening, Kværndrup Idrætsforening, Ringe Skytteforening, Årslev Gymnastikforening
 
Dagsorden:
1. afsnit:
 
Fællesmøde:
  1. Valg af dirigent – Gunnar Bundgaard blev foreslået og valgt.
Årsmødet skulle jf. vedtægterne være afholdt inden den 15.februar.
Indkaldelse er udsendt 10. januar 2016, så 4 ugers fristen er overholdt, og generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Årsmødet er annonceret i Midtfynsposten, men det er kun service.
Stemmetællere: Pia Schmidt, Bodil Johansen
Fællesmøde: Referent: Pia Schmidt.
     2. Beretninger:

a. Udvalgsformændene aflægger beretning.
Gymnastikudvalget v/Pia Schmidt
Skydeudvaglet v/ Hans Mose Rasmussen
Beretningerne vedlægges dette referat.


b. Kassereren forelægger regnskabet.
Bodil Johansen forelagde regnskabet.
Regnskabet er revideret jf. revisionspåtegning af 27.01.2016
Fælles resultat -14.444,46 kr.
Skydehus/bane resultat -18.419,27 kr.
Gymnastik resultat 39.646,31 kr.
Bankbeholdning 108.162,36 kr. pr. 31.12.2015
Skydehusets vurdering 450.000 kr. pr. 31.12.2015.
Aktiver i alt 808.682,35 kr.
Det påpeges, at det er muligt at kontakte alarmselskabet for en billigere løsning end den nuværende. 
 
c. Formanden aflægger beretning.
Der blev kort sagt et par mindeord om den tidligere formand som i efteråret afgik ved døden. Han virkede som formand i 27 år og gav hele sit liv til 1. Hovedkreds/Midtfynske SG & I..
Lise-Lotte aflagde bestyrelsens beretning, der vedlægges dette referat.
 
d. Budget og arbejdsplan for det kommende år
Kassereren fremlagde budget som viser et resultat på -10.200,- kr. i alt årsagen er ekstraudgifter til vedligeholdelse af trægulv i Bøgegrotten og flere omkostninger til jagtprøver.
 
Nyt fra Skytterne:
Der nedsættes et byggeudvalg, som skal i gang med at søge om byggetilladelse i forhold til at udvide bygningen på grunden.
Formanden for kommunens Teknik og Miljøudvalg Søren Kristensen og formanden for kultur- og Fritidsudvalget Lene Høsthåb  er kontaktet så der kan afholdes et møde i skydehuset den 10. marts sammen med vores medlemsforeninger på skydeområdet om tankerne for området og den videre  planlægning.   
 
3. Indkomne forslag.
Der er ikke  indkommet forslag.
 
2. afsnit:
 
4. Gruppemøder:
                      a. Gruppedrøftelser af beretning og regnskab.
                          Indstilling af beretning og regnskab til godkendelse.
                      b. Drøftelse af budget og arbejdsplan.
                      c. Drøftelse af indkomne forslag.
                      d. Drøftelse af forslag til formand/næstformand og udvalgsmedlemmer.
 
3. afsnit:
 
Fællesmøde:
5. Indstilling af beretning, regnskab og budget til godkendelse.
Beretningerne, regnskab og budget er godkendt.
 
 
6. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag er indkommet.
 
7. Valg:
a. Formand - foreslået og genvalgt for 2 år Lise-Lotte Liengaard
 
b. Skydeudvalg –Lars Høj Larsen og Lennart Rasmussen stopper de ønsker ikke genvalg.  Hans Mose Rasmussen er geopstiller og genvælges. Hans Esmann Jensen fra Krarup Espe Skytteforening opstiller og vælges for 2 år.
Ovenstående betyder at der nu som det følger af vedtægterne er 2 på valg i lige år.
Suppleant: Niels Erik Hansen, Krarup Espe Skytteforening
 
c. Gymnastikudvalg: Inger Larsen og Pia Schmidt er på valg og genopstiller ikke. Jørgen Jensen og Birgit Ryberg Landtved er foreslået og valgt for 2 år.
Udvalget har årsmødets godkendelse til at supplere sig selv.
Suppleant: Nete Kristensen ønser ikke genvalg, der er ikke en ny kandidat.
 
d. 1 revisor Torben Vind foreslås og er genvalgt. Suppleant Jørgen Jensen stopper og Pia Schmidt er foreslået og valgt.
 
8. Eventuelt.
Sødinge Skytteforenings arrangement i uge 42. Det var et godt arrangement med stor succes som gentages i 2016. afkast flere nye medlemmer i skytteforeningen.
 
Årets pokal – Der var enighed om at pokalen i år går til Inger Larsen for mange års tro og flittig indsats i 1. Hovedkreds/Midfynske SG & I.
Tak til forsamlingen for et godt!
Tak for medvirken fra dirigenten! Held og lykke med planerne for stedet! 

Referatet godkendes:  
Gunnar Bundgaard                                                        Lise-Lotte Liengaard
dirigent                                                                           formand 

 
1.Hovedkreds/MSG&I – Gymnastikudvalgets beretning for 2015 ved Årsmødet den 8. februar 2016
 
 
Gymnastikudvalgets har siden sidste årsmøde afviklet følgende arrangementer:
Forårsopvisning i Ringe Hallen søndag den 15. marts 2015
Indmarch kl. 10.30 og afslutning kl. ca. 19.30
18 lokalforeningshold, 4 efterskolehold og 4 hold som ikke er med i 1. Hovedkreds samt zumbahold og Linedance. I alt 1.300 aktive plus instruktører.
1.060 betalende tilskuere, med entreindtægter på 53.000,- kr. Vi blev mødt af stor tilfredshed med afviklingen fra holdene. Det kneb dog lidt med redskabshjælpere til afslutningen.
Det blev registreret at 39 gæster, havde ønsket at betale med Dankort. Det bør overvejes, om der skal være en elektronisk mulighed for betaling i fremtiden.
 
 
Hovedkredsopvisningen havde i 2014 desværre ikke besøg af Bernstorffsminde efterskoles elevhold som er en store magnet for mange, i stedet var Midtfyns Efterskole og Vandel Efterskole nye deltagere.
Forårsopvisningen i år den 20. marts 2016 er programlagt, den bliver en ½ time længere i hver ende med start kl. 10.00. I år er der ikke mindre end 6 Efterskoler med.
 

Lombjergefest lørdag den 13. juni 2015 i Bøgegrotten

Dagen havde i år et længere program da den også indeholdt en aftenfest.
Allerede kl. 12.30 startede dagen med en særlig åbning med faner og Ringes juniormix, som lavede et særligt åbningsshow. Herefter var der kanonsalut med Fyenske Sortkrudsskytter på bakken.
12 hold deltog i dette års program. 8 foreningshold, Zumbahold fra Midtfyns Fritidscenter, Midtfyns Efterskole, DGI´s m/k hold og igen ca. 20 verdensholdsgymnaster fra hold 8.
Festtalen stod v/Valgmenighedspræst Malene Rask Aastrup, Ryslinge for og hun blev fulgt op af Ringe Kirkes kor som i det bedste sommervejr sang for os.  
I alt ca. 290 gymnaster var på gulvet og rigtig mange var mødt op på tilskuerpladserne. (over 200 betalende)
Kl. 17.00 var eftermiddagens program forbi, og der blev hejst telt midt på trægulvet.
Kl. 18.00 i silende regn, deltog 87 i aftenfest med mad fra Ringe Brugs delikatesse, mobildisktotek Night Life og underholdning fra Ringe Musikskole.  Der blev gået til retterne og danset lystigt til kl. 24.00.
Igen i år bliver dagen afviklet en lørdag, og igen er der mulighed for en hyggelig aften med en lille svingom.
 
Børnefællestræning på Bernstorffsminde Efterskole søndag den 17. januar 2016
Vi har igen år afholdt Springdag med svømmehal på Bernstorffsminde Efterskole den 3. søndag i januar måned fra kl. 10.00 til kl. 13.15.
I år var der godt 130 børn med fra hhv. Ringe Gymnastikforening, Gislev Idrætsforening og Ryslinge Gymnastikforening.
For 3. år i træk stod Ringe Gymnastikforenings instruktører for dagen i hal og Springcenter.
For at logistikken bedre kan gå op med alle børnene, var der lejet Springcenter og Svømmehal i længere tid så der kunne laves en fin rotation. Desværre var der gået nået galt på kontoret på Bernstoffsminde og et hold konkurrencesvømmere var inde svømmehallen indtil kl. 12.00 og instruktøren var på ingen måde samarbejdsvillig.
Det blev løst ved, at alle børn kom i svømmehallen i 2 hold fra kl. 12.00 til kl. 13.15 og vi fik et nedslag i den i forvejen dyre pris, som næsten ikke er til at betale længere.
Det skal overvejes grundigt, om konceptet skal forsætte i forhold til økonomi og opgaver i øvrigt for hovedkredsen.
 
 
Afslutning
Dette var gymnastikudvalgets indlæg for 2015.
Vi vil gerne takke for al den frivillige opbakning til vore arrangementer i den forløbne sæson. Vi vil gerne takke lokalforeningerne for godt samarbejde i det forløbne år. Mange tak til den øvrige bestyrelse i 1.Hovedkreds for et godt samarbejde året igennem.
Vores alles kære Inger Larsen har valgt at stoppe i 1. Hovedkreds efter et længere sygdomsforløb.
Vi sender hende af hjertet de bedste tanker, for hun har gjort en kæmpe indsats i rigtig mange år, hun har været med på de skøre og skæve ideér som jeg fandt på.  Hun er et dejligt menneske som alle vil komme til at savne fremover.
Også vores suppleant Nete Kristensen vælger at stoppe for at hellige sig sin uddannelse.
Tusind tak for samarbejdet, Nete! Held og lykke i fremtiden, og vi håber fortsat at du vil komme i vores kreds.
 
Det er desværre tiden, at stafetten går videre fra mig også og jeg trækker mig som fast medlem af udvalget, da jeg ved andre står i kø til opgaven. Jeg vil på bedste vis være behjælpelig frem til sommerferien, men ellers er det vigtigt, at jeg kommer hjem og passer godt på min familie.
  
Gymnastikudvalget
Skydeudvalg beretning ved årsmødet 2016
 
 
I Marts 2015, afholdte vi det traditionsrige Børne og Junior stævne i Espe Hallen
Der var ca det samme deltagere, som året før, i alt 20 skytter, havde en sjov og spændende formiddag og eftermiddag. Jeg kan sige i år er stævnet søndag den 6 marts
Der bliver skudt 200 meter i skydehuset hver mandag fra 1 maj, ligeledes 50 meter om onsdagen, om lørdagen skyder sortkrudtforeningen de lørdage som vi har skydedage til
Der er snakket om en 25 meter pistolbane her ved siden af skydehuset og efter hvad planlæggerne i Faaborg Midtfyn kommune siger, er det en skændsel mod landskabet, det kan jeg ikke forstå.. der ligger da en motorvej og oppe på bakken er der da gravet gevaldigt til en cross bane, jeg håber kommunen kommer kommer til den konklutation at skydebanen har ligget der længst, og ikke har været til nogen sene  i årtier.
Jeg vil til sidst takke Skydeudvalget og resten af bestyrelsen, for godt samarbejde, i 2015
 
Hans Mose Rasmussen

 
1 Hovedkreds | Lise Lotte Liengaard | Sønderhave 3 | 5772 Kværndrup | Tlf.: 28902583 |llliengaard@gmail.com