Årsmøde 2020 » Årsmøde 2018 » Årsmøde 2017 » Årsmøde referat 2017 » Årsmøde 2016 referat » Årsmøde 2015 Referat

                                                                                                                                            Kværndrup d. 18. januar 2015
 
Til lokalforeningers bestyrelser og udvalg
 i 1. Hovedkreds/Midtfyns SG&I
 
2015 er stadig så nyt, så jeg kan tillade mig at ønske jer alle et godt nytår med tak for jeres indsats for foreningslivet midt på Fyn i året, der gik. Det er atter tid til at indbyde til årsmøde, og jeg håber at se rigtig mange af jer.
Vi håber – efter flere års tilløb – nu at være tæt på en beslutning om og hvad, der skal bygges og renoveres i og omkring skydehuset i Lombjerge. Mit store ønske er, at vi i fællesskab skal lykkes med at renovere og udbygge, så der mange år fremover vil være gode rammer dels for selve skydeaktiviteten, men i meget høj grad også for det foreningsliv, der kan udfolde sig i huset. Det være sig for skytter, gymnaster, mountainbike folk osv osv.
 
 
Der indkaldes hermed til
 
Årsmøde i 1. Hovedkreds/Midtfyns SG&I
mandag den 16. februar 2015 kl. 19,00
i Skydehuset ved Lombjerge.


Dagorden ifølge vedtægterne.
Foreningen er vært ved kaffen
 Følgende er på valg:
Næstformand Jørgen Lindegaard
Skydeudvalg: Søren Skovgaard, Claus Christiansen
Gymnastikudvalg: Hanne Andersen, Inger Fuglesang Hansen, Christian Andersen
Revisor: Birthe Nielsen
 
 
 
Mvh.
pbv
Lise-Lotte Liengaard

Praktiske informationer:
 
Indstilling til 1. Hovedkreds Jubilæumspokal:
Der findes i jeres forening en instruktør eller foreningsleder, der fortjener en påskønnelse for sin indsats i foreningen.
Denne påskønnelse kan foreningen være med til at give ved at indstille vedkommende til at modtage 1. Hovedkreds Jubilæumspokal.
Indstillingen skal være undertegnede i hænde senest mandag d. 23. februar 2015.
Pokalen vil blive overrakt ved 1. Hovedkreds forårsopvisning i Midtfyns Fritidscenter (eller evt. anden passende lejlighed, hvis dette ønskes).
Yderligere oplysninger:
Lise-Lotte Liengaard tlf. 28902583 eller liengaard@mail.dk
 
 
Vedrørende adresser og kontingenter:
Husk at meddele os adresseændringer.
 
Vi beder om, at de sidste betalinger for 2014 indbetales snarest!!
 
Bemærk at denne indbydelse og skrivelse er sendt til både hovedforeninger og udvalg, men at der selvfølgelig kun skal betales kontingent fra hovedforeningen – altså ét sted én gang!
 
Mvh bestyrelsen.
Referat fra Årsmøde i 1.Hovedkreds/Midtfynske SG&I
 
afholdt mandag den 16. februar 2015 i Skydehuset i Lombjerge
 
Vi indledte med at synge: Krigssat av fiender
Velkomst ved Formand Lise-Lotte Liengaard.
 
Deltagende foreninger: De fynske Sortkrudtskytter, Krarup/Espe Skytteforening, Herrested Skytteforening, Sødinge Skytteforening, GU72, Midtfynske Folkedansere, Ringe Gymnastikforening, Kværndrup Idrætsforening, Ringe Skytteforening
 
Dagsorden:
1. afsnit:
 
Fællesmøde:
  1. Valg af dirigent – Gunnar Bundgaard blev foreslået og valgt.
Årsmødet skulle jf. vedtægterne være afholdt inden den 15.februar. Ingen indvendinger imod datoforskydningen.
Indkaldelse er udsendt 18. januar 2015, så 4 ugers fristen er overholdt, og generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Årsmødet er annonceret i Midtfynsposten, men det er kun service.
Stemmetællere: Pia Schmidt, Bodil Johansen
Referent: Inger Grønbjerg Larsen.
 
2. Beretninger:
a. Udvalgsformændene aflægger beretning.
Gymnastikudvalget v/Inger G. Larsen
Skydeudvaglet v/ Hans Mose Rasmussen
Beretningerne vedlægges dette referat.
b. Kassereren forelægger regnskabet.
Bodil Johansen forelagde regnskabet.
Regnskabet er revideret jf. revisionspåtegning af 26.01.2015
Fælles resultat -15.335,70 kr.
Skydehus/bane resultat -4.369,21 kr.
Gymnastik resultat 21.947,01 kr.
Bankbeholdning 130.441,29 kr. pr. 31.12.2014
Skydehusets vurdering 450.000 kr. pr. 31.12.2014.
Dirigenten påpeger, at foreningens status skal fremgå af regnskabet.
 
Budget 2015 gennemgået. Der er installeret en ny varmepumpe her i starten af 2015 for 17.000 kr.
 
c. Formanden aflægger beretning.
Lise-Lotte aflagde bestyrelsens beretning, der vedlægges dette referat.
                     
d. Budget og arbejdsplan for det kommende år fremlægges.
Claus Christiansen refererede fra Hovedkredsens besøg på Skydecentret i Telemarken i Faaborg, og beskrev deres projekt med udvidelse og modernisering af skydebaneanlægget.
 
I forhold til beslutningen på årsmødet sidste år skal der fremskaffes en ny støjberegning til brug for en ny miljøgodkendelse af 25 m pistolbane og 200 m banen. Der er behov for mere skydetid end én aften om ugen.
Claus fremlagde Oplæg til fremtidig udvikling af Skydebanen Lombjerge. Oplægget vedlægges dette referat.
 
3.Indkomne
Der er indkommet et forslag fra Krarup Espe om 100 m baner.
 
 
Opklarende spørgsmål til gymnastikudvalget – ingen.
Kommentarer til skydeudvalget: for lang tid om at udlevere præmier til skydningen i Espe pga. indgravering?
Ingen yderligere spørgsmål til økonomi.
Lise-Lottes beretning drøftes videre i et fælles møde, da gymnasterne i år gerne vil deltage i skytternes ”gruppemøde”.
2. afsnit:
 
4. Gruppemøder – aflyst i år jf. ovenfor
 
                      a. Gruppedrøftelser af beretning og regnskab.
                          Indstilling af beretning og regnskab til godkendelse.
                      b. Drøftelse af budget og arbejdsplan.
                      c. Drøftelse af indkomne forslag.
                      d. Drøftelse af forslag til formand/næstformand og udvalgsmedlemmer.
 
3. afsnit:
 
Fællesmøde:
5. Indstilling af beretning, regnskab og budget til godkendelse.
Beretningerne, regnskab og budget er godkendt.
 
Hvorfor betaler medlemmerne ikke kontingent på 200 kr.? I år er der kun sendt en rykker til foreningerne. Det henstilles, at opkrævningen sendes direkte til formændene i en separat mail.
Bodil fastholder, at der er sendt en opkrævning ud i starten af januar 2015 til kassererne. Der skal etableres en sikker opkrævningsprocedure!
 
Drøftelse af:
Hvad skal der til, for af vi får foreninger/medlemmer til at tage/føle ejerskab og på den måde gå ind i arbejdet med og brugen af skydehuset og de muligheder, der ligger her?
Skal vi brede os ud og få flere/andre samarbejdspartnere som f.eks. jagtforeninger?
Skal vi på bedst mulig måde overleve til formuen er opbrugt og derefter lukke og slukke?
 
Claus’ oplæg diskuteres:
Støjvolde skal med i byggetilladelsen.
Jørgen L. påpeger, at kommunens oplæg blot var et 15 m anlæg, og det kostede mere end det samlede oplæg fra 1.Hovedkreds.
1.Hovedkreds’ plan dækker alle skydebanemuligheder med udviklingsmuligheder for skytten.
Tidsplan for 1. etape: med 100 m baner lige så snart der er miljøgodkendelse og byggetilladelse, det drejer sig om jordarbejde. Udvidet samarbejde med mountainbike-klubben om klubhuset – er en mulighed, og evt. andre aktiviteter ifm. Bøgegrotten.
 
Der skal penge til ud over lån fra Skydebaneforeningen. LLL efterlyser erfarne mht. ansøgninger til fonde. Der findes firmaer, som forestår fundraising.
 
Der kræves badefaciliteter, for at tiltrække aktiviteter.
Sæt fokus på stedet her som mulighed for udlejning – reklame – huset skal shines up!
 
Der er lavet støjberegning på pistolbanen – giver mulighed for 5 skydedage om ugen – FMK spørger om behovet? Miljøgodkendelse vil vare i 8 år. Byggetilladelsen afhænger af miljøgodkendelse.
 
LLL foreslår, at vi henvender os til teknisk udvalg med frustrationen om den langtrukne behandling.
 
100 m skydebane til brug for sortkrudtskytter og jægere. Hvem kan vi tiltrække?
Kommunen arbejder kun i 15 m indendørs skydebaner.
 
Politikerne vil gerne støtte op om det frivillige arbejde – forslag om at teknisk udvalgs formand Søren Kristensen inviteres ud i felten! Det vil være en gratis leverance for FMK!
 
Hvordan vil de lokale baner fremover blive behandlet? Hvem vil benytte faciliteterne her: Sødinge (sikkerhedsmæssige problemer kan forudses samt opholdsrum ift. udendørs afslutninger). Kværndrup skal gøre noget har Bodil Engholm hørt, Jørgen Holm har nærmest dødsdømt banerne, han anbefaler Lunde til medlemmerne. Ryslinge vil henvende sig til Sødinge om vinterskydning, de anvender skydebanen i Kværndrup pt.
Der er indkaldt til kommunemøde den 24. februar 2015 med skytteforeningerne.
Et fælles skyttecenter vil være en oplagt mulighed for Sødinge.
Der kan indledes ansøgninger hos fonde, men det skal være til hele projektet. Pulje i DGI nedsættes år for år, de første 10 år bliver skytteforeninger forfordelt ift. gymnaster m.fl., men det er om at søge inden midlerne er opbrugt!
Bestyrelsen har fuldmagt til at påbegynde etape 1.
Riffelindskydning – Michael fra Outdoor Midtfyn skal have informationen om den nærliggende mulighed her i Lombjerge!
Skov- og naturstyrelsen har kun vores sted til jagtprøver.
 
Dirigenten konkluderer, at der er bred opbakning til at komme i gang, når de nødvendige tilladelser er i hus. Faciliteterne kan også anvendes af andre!
 
Ønskeseddel til selve husets fremtid: maling indendørs – planker udvendigt. Indretning indvendig for at byde brugere nye velkomne? Nyt indgangsparti mod syd. Større køkken. Omklædningsfaciliteter for mountainbikere.
LLL har kontakt til mountainbikerne.
Hvem har kontakt til jægerne?
Biathlon foregår i Bullerup Skytteforening – de skal kontaktes for gode ideer.
 
Bøgegrotten: Lombjergefesten. Bente Guldborg er vældig god til at holde fast i ideerne til benyttelse af Bøgegrotten. Der har været artikler i Midtfynsposten. Vi skal slå på de ”nemme arbejdsfri” løsningerne som det rekreativt område, stedet er. Mulige interessenter: Teatergruppen Spektaklet – Musikskolen – Efterskolernes musikhold/elevhold – Lokalhistorisk ”løb” fra Bøgegrotten – Friluftsgudstjenester – Teaterlinien på Ryslinge Højskole.
 
Prioriteringen er skydebanerne lige pt. Om der er kræfter til Bøgegrotten også, vil tiden vise.
 
6. Behandling af indkomne forslag.
Forslaget fra Krarup/Espe skytteforening er med i Oplæg til fremtidig udvikling af Skydebanen Lombjerge – etape 1.
 
7. Valg:
a. Næstformand - foreslået og genvalgt for 2 år Jørgen Lindegaard
 
b. Skydeudvalg – foreslået og genvalgt Søren Skovgaard og Claus Christiansen
Suppleant: Allan Knudsen, Fynske Sortkrudtskytter
 
c. Gymnastikudvalg: Inger Fuglesang Hansen og Hanne Andersen er foreslået og genvalgt for 2 år.
Udvalget har årsmødets godkendelse til at supplere sig selv.
Suppleant: Nete Kristensen.
 
d. 1 revisor Birthe Nielsen foreslås og er genvalgt. Suppleant Jørgen Jensen, ÅSG er genvalgt.
 
8. Eventuelt.
Sødinge Skytteforenings arrangement i uge 42. 10 mand var klar til at tage imod børnene fra fra kl. 10.30-16.00. Det var et godt arrangement. 1 nyt medlem i skytteforeningen.
 
LLL: når der bliver brug for praktisk arbejde, så kalder vi!
Årets pokal – frist for indstilling den 23.02.1015. Jens Robert har lige afleveret den.
Christian, det var et godt bekendtskab – forslag om eftersidning! TAK for din indsats her! Du kommer til forårsopvisningen, ikke også? Takket med en kasse specialøl.
Tak til forsamlingen for et fælles møde!
Tak for medvirken fra dirigenten! Held og lykke med planerne for stedet!
 
Referatet godkendes:
 
 
 
Gunnar Bundgaard                                                        Lise-Lotte Liengaard
dirigent                                                                           formand
 
1.Hovedkreds/MSG&I – Gymnastikudvalgets beretning for 2014 ved Årsmødet den 16. februar 2015
 
 
Gymnastikudvalgets har siden sidste årsmøde afviklet følgende arrangementer:
 
Forårsopvisning i Ringe Hallen den 16. marts 2014
Indmarch kl. 10.30 og afslutning kl. ca. 19.30
19 lokalforeningshold, 3 efterskolehold og 7 hold, som ikke er med i 1. Hovedkreds. I alt knap 1.300 aktive plus instruktører.
1.060 betalende tilskuere.
 
Hovedkredsopvisningen havde i 2014 desværre ikke besøg af Vejstrup Efterskole og Bernstorffsminde efterskoles elevhold som er store magneter for besøgende sidst på dagen, i stedet var Vesterlund Efterskole og Balle Musik & Idræts Efterskole nye spændende besøgende i det Midtfynske.
 
Forårsopvisningen i år den 15. marts 2015 er programlagt, den får samme længde som den sidste år. I år vender Vejstrup tilbage sammen med Midtfyns Efterskole og Vandel Efterskole og Ringe Efterskole.
 

Lombjergefest søndag den 15. juni 2014 i Bøgegrotten

Programmet strakte sig fra kl. 13-16. Ringe Kirkes Pigekor sang igen ved Indmarchen. Derefter var der  opvisning af 4 lokalforeningshold, DGI Fyns 2 sommergymnastikhold hhv. Damer og M/K, Zumbaholdet fra Midtfyns Fritidscenter, Fraugde Mix og Parkourholdet fra Midtfyns Efterskole. i alt ca. 250 gymnaster. Festtalen blev holdt af Ole Larsen.
I 2014 blev Lombjergefesten afviklet i dejligt  vejr vejrguderne var med os, arrangementet startede med affyring af riffelskud, hvor der blev nedlagt en enkelt plastic and. En dejlig velbesøgt dag, hvor Bøgegrotten kom til sin ret som et sted hvor gymnaster, dansere og andre kan mødes til samvær og underholdning.
Antal tilskuere 200-250
 
Lombjergefesten 2015 bliver lørdag den 13. juni. Udover eftermiddagens opvisningsprogram planlægger vi en fest med spisning og dans i Bøgegrotten – vi vil nemlig gerne have, at ”gæsterne bliver lidt længere”, når der alligevel er lagt gulv ud, og skoven står grøn! Vi har allerede modtaget de første tilmeldinger til opvisningsprogrammet, og der er naturligvis plads til mange flere!  
 
Børnefællestræning på Bernstorffsminde Efterskole søndag den 18. januar 2015
Vi har forhåndsreserveret faciliteterne på Bernstorffsminde Efterskole den 3. søndag i januar måned de kommende år til Børnefællestræning.
I år var der godt 140 børn fra hhv. Ringe Gymnastikforening, Skårup Idrætsforening, Gislev Idrætsforening og Ryslinge Gymnastikforening.
I år var vi i Springcentret som var nyt, desværre har Bernstoffsminde ikke det store sortiment af mindre redskaber til forskellige redskabsbaner, men en rigtig dejlig svømmehal med 2, 3 og 5 meter udspring hvor mange børn afprøver deres grænser af ved et eller flere udspring. Ringe Gymnastikforenings ca. 12-15 instruktører stod for dagen.
Godt 3 timer i fuld aktivitet med indlagte pauser til forfriskninger.
 
Afslutning
Dette var gymnastikudvalgets indlæg for 2014.
Vi vil gerne takke for al den frivillige opbakning til vore arrangementer i den forløbne sæson. Vi vil gerne takke lokalforeningerne for godt samarbejde, støtte og opbakning i det forløbne år. Mange tak til den øvrige bestyrelse i 1.Hovedkreds for et godt samarbejde året igennem.
Christian har besluttet, at han ikke genopstiller til gymnastikudvalget. Christian, du skal have stor tak for indsatsen i gymnastikudvalget og i aktiviteterne i 1.Hovedkreds. Tusind tak for samarbejdet, Christian! Held og lykke i fremtiden, og vi håber fortsat at se dig i vores kreds, du har lovet, at du kommer når vi kalder til praktiske gøremål!
 
 
Gymnastikudvalget
Skydeudvalg beretning ved årsmødet 2015
 
 
I Marts 2014, afholdte vi det traditionsrige Børne og Junior stævne i Espe Hallen
Der var flere deltagere, end året før, i alt 25 skytter, havde en sjov og spændende formiddag og eftermiddag. Jeg kan sige i år er stævnet søndag den 8 marts
Der bliver skudt 200 meter i skydehuset hver mandag fra 1 maj, ligeledes 50 meter om onsdagen, om lørdagen skyder sortkrudtforeningen de lørdage som vi har skydedage til
Der er snakket om en 25 meter pistolbane og en 100 meter bane her ved siden af skydehuset og vi er i gang med miljøgodkendelse, budget og søge fonde
Jeg vil til sidst takke Skydeudvalget og resten af bestyrelsen, for godt samarbejde, i 2014
 
Hans Mose Rasmussen
Skydeudvalget
 
1 Hovedkreds | Lise Lotte Liengaard | Sønderhave 3 | 5772 Kværndrup | Tlf.: 28902583 |llliengaard@gmail.com